THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi bảng điểm tổng kết học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh; Đối tượng: Cao đẳng Dược 4

Phòng Đào tạo kính gửi bảng điểm tổng kết học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh; Đối tượng: Cao đẳng Dược 4

Lưu ý: Đây là học phần điều kiện để các sinh viên có thể nhận bằng tốt nghiệp.

Đề nghị: Sinh viên kiểm tra lại điểm tổng kết, điểm thành phần của từng học phần.

Chi tiết file: Tải tại đây>>

Mọi thắc mắc: Liên hệ thầy Nhật Minh (BM GDQP-AN), Hạn cuối trước ngày 30/6/2017

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên