THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách học sinh - sinh viên bị cấm thi học kỳ II năm học 2017-2018 tính đến sáng ngày 16.07.2018

Phòng Đào tạo kính gửi danh sách học sinh - sinh viên bị cấm thi, Kỳ thi: Học kỳ II năm học 2017-2018

Ngày cập nhật danh sách: Sáng ngày 16.07.2018

Đề nghị:

- Học sinh - Sinh viên theo dõi cập nhật danh sách cấm thi.

- Học sinh - Sinh viên có tên trong danh sách không tới điểm thi những môn đã bị cấm thi.

Danh sách cấm thi: Tải file tại đây>>

Mọi thắc mắc liên hệ giảng viên đảm nhận nhóm học phần hoặc phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên