THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ III năm học 2016-2017, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 6; Cao đẳng Điều dưỡng 11, Cao đẳng Xét nghiệm 6.

 * Đối tượng đăng ký: Cao đẳng Dược 4, 6; Cao đẳng Điều dưỡng 11, Cao đẳng Xét nghiệm 6

 

  * Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ III năm học 2016-2017 (kèm lịch học tín chỉ): Tại đây>>
- Thời gian đăng ký: Mở lớp nhóm học phần từ sau 9h00-10h00 theo file kế hoạch trên; Đóng lớp nhóm học phần trước 23h00 theo file kế hoạch trên.

 

* Sơ đồ học phần tiên quyết: Tại đây>>

 

 * Những lưu ý khi đăng ký học phần:
- Sinh viên phải kiểm tra học phần tiên quyết: Có đủ điều kiện để đăng ký học tiếp học phần của học kỳ II năm học 2016-2017 hay không?. Chi tiết hướng dẫn Tại đây>>
- Kiểm tra lịch đăng ký học có trùng lịch hay không:  Tại đây>>
- Đối với sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm và học vượt: Thực hiện các bước sau
                    B1: Kiểm tra lịch học của học phần cải thiện (học lại) của lịch tín chỉ có trùng với lịch đã đăng ký học kỳ này hay không?
                    B2: Viết đơn theo mẫu (Học cải thiện, học lại:Tại đây>> , Học vượt: Tại đây>>); điền đầy đủ thông tin. Ghi rõ nội dung lý do (học lại hoặc học cải thiện hoặc học vượt).
                    B3: Trình cố vấn học tập (hoặc GVCN) đồng ý ký xác nhận học cải thiện, học lại và học vượt
                    B4: Nộp tiền học cải thiện, học lại tại phòng Kế hoạch tài chính.
                   
B5: Sau đó nộp lại đơn đăng ký tại phòng Đào tạo (Thầy Trinh). Hạn cuối nộp đơn là đến hết ngày 09/06/2017.

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm dành cho sinh viên: Tại đây>

- Phân phối thời gian tiết học (tín chỉ và niên chế): Tại đây>>


* Mọi thắc mắc liên hệ: Cố vấn học tập (Giáo viên chủ nhiệm) của mỗi lớp tập hợp tất cả ý kiến gửi đến phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên