THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo về việc đăng ký lại học phần Bào chế - Thực hành - Nhóm 1; Học kỳ III năm học 2016-2017, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4

Mục đích: Nhằm đảm bảo số lượng sinh viên cân bằng ở 2 nhóm học phần Bào chế - Thực hành - Nhóm 1 và Bào chế - Thực hành - Nhóm 2.

Thời gian đăng ký lại: Đến hết ngày 30/6/2017 đế 05 Sinh viên ở nhóm học phần Bào chế - Thực hành - Nhóm 1 đăng ký qua Nhóm 2.

Biện pháp xử lý: Nếu hết thời hạn 30/06/2017 không có sinh viên nào đăng ký lại từ Bào chế - Thực hành - Nhóm 1 qua Nhóm 2. Phòng Đào tạo sẻ tiến hành di chuyển 05 sinh viên đăng ký cuối cùng ở nhóm Bào chế - Thực hành - Nhóm 1 qua Nhóm 2

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên