THÔNG BÁO
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Y tế Huế kính gửi thông báo lịch thi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ....
Căn cứ Thông tư 13-TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe cho HSSV năm thứ nhất. Phòng Quản trị - Đời sống lập kế hoạch khám sức khỏe cho HSSV các lớp năm thứ nhất như sau.....
Căn cứ hướng dẫn số 676/HDLNYT-TC-GD&ĐT-ĐHH-BHXH ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2016-2017, Trường Cao đẳng Y tế Huế thông báo mức đóng và mức thu bảo hiểm học sinh sinh viên, cụ thể như sau:.........
Phòng Đào tạo kính gửi đến giảng viên và sinh viên danh sách các lớp học phần được nghỉ học trong học kỳ I năm học 2016-2017
Từ năm 2010, theo yêu cầu tại Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc Trung cấp, Cao đẳng của trường Cao đẳng Y tế Huế (đã được công bố trên Website Nhà trường). Tất cả các Học sinh, sinh viên khi ra trường đều phải có chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ.......
Phòng Đào tạo kính gửi sơ đồ học phần tiên quyết các học phần theo kế hoạch đào tạo Cao đẳng tín chỉ năm 2016. Bao gồm các ngành sau: Dược học, Điều Dưỡng, Hộ sinh, Xét nghiệm
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đến tất cả giảng viên và sinh viên có tiết học nằm trong tiết 9-12, ngày 21/9/2016 được nghỉ học.
Phòng Đào tạo kính gửi đến những sinh viên danh sách những sinh viên xếp hạng yếu đăng ký quá 14 tín chỉ học kỳ I năm học 2016-2017
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên đã đăng ký học lại, học cải thiện ở học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 về việc chuyển đến nhóm học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 - Nhóm 4 - HS 6.
Phòng QLHS-SV kính gửi lịch học chính trị đầu khóa dành cho tất cả đối tượng sinh viên Cao đăng năm học 2016-2017
Phòng Đào tạo kính gửi hướng dẫn sử dụng phần mềm, kèm quy chế dành cho sinh viên năm 1 năm học 2016-2017
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đến giảng viên và sinh viên đang tham gia giảng dạy và học tập các nhóm lớp học phần sau được nghĩ học ngày 12/9/2016; Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, Cao đẳng Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên thông báo hủy nhóm học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2016-2017, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5
Phòng Đào tạo kính gửi đến tất cả giảng viên đảm nhận giảng dạy các học phần tín chỉ về việc thay đổi đường dẫn đăng nhập website tín chỉ riêng dành cho giảng viên.
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên lịch thi Lần 2 học kỳ II, III năm học 2015-2016 (kèm danh sách sinh viên thi Lần 2); Đối tượng ảnh hưởng: Cao đẳng Dược 4, 5; Cao đẳng Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên về sự thay đổi giảng viên đảm nhận giảng dạy nhóm học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2016-2017, Đối tượng ảnh hưởng: Cao đẳng Dược 4
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên về sự thay đổi giảng viên đảm nhận giảng dạy nhóm học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2016-2017
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên danh sách sinh viên (dự kiến) xếp hạng học tập "YẾU" chưa tính đến điểm tổng kết thi Lần 2 học kỳ II, III năm học 2015-2016.
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2016-2017, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5, 6; Cao đẳng Hộ sinh 5,6, Cao đẳng Điều dưỡng 11, Cao đẳng Xét nghiệm 6.
Bộ phận ĐBCLGD kính gửi đến giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập ở các lớp học phần học kỳ III năm học 2015-2016 về việc "Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên"

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên