THÔNG BÁO
Trung tâm Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Y tế Huế (HUE MEDIFOL) thông báo:.....
Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017; Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng (Hệ niên chế, Tín chỉ); Lưu ý: Đối với sinh viên theo hệ tín chỉ đăng nhập PM đào tạo tín chỉ để biết rõ chi tiết phòng thi ...
Phòng QLHS-SV kính gửi lịch học bù chính trị đầu khóa; Đối tượng: Cao đẳng Dược 6ABC, Cao đẳng Điều dưỡng 11A; Năm học 2016-2017
Thực hiện kế hoạch đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra (bắt buộc) của nhà trường; Căn cứ nội dung phối hợp giữa Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học của Trường Cao đẳng Y tế Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ Huế về việc đào tạo, tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ;.............
Phòng Đào tạo kính gửi đến giảng viên, sinh viên thông báo bảo trì website tín chỉ. Trong khoảng thời gian bảo trì mọi hoạt động sử dụng phần mềm tín chỉ điều ngưng hoạt động.
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch đăng ký (Kèm lịch học) học phần Giáo dục Quốc Phòng - An ninh 2,3; Học kỳ I năm học 2016-2017, Đối tượng: CĐ Dược 6, CĐ Hộ sinh 6
Phòng Đào tạo kính gửi điểm tổng kết (đã kèm điểm thi lại) Môn Giáo dục Quốc Phòng - An ninh 2,3, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5; Cao đẳng Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi Giáo dục Quốc phòng - An Ninh 2,3, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5, Cao đẳng Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi bảng điểm tổng kết môn Giáo dục quốc phòng - An ninh 2, 3; Danh sách thi Lần 2; Danh sách nộp tiền thi lần 2 đến sinh viên Cao đẳng Dược 4, 5, Cao đẳng Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo nghỉ học chính trị đầu khóa ngày 30/10/2016 năm học 2016-2017
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Y tế Huế kính gửi thông báo lịch thi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ....
Căn cứ Thông tư 13-TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe cho HSSV năm thứ nhất. Phòng Quản trị - Đời sống lập kế hoạch khám sức khỏe cho HSSV các lớp năm thứ nhất như sau.....
Căn cứ hướng dẫn số 676/HDLNYT-TC-GD&ĐT-ĐHH-BHXH ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2016-2017, Trường Cao đẳng Y tế Huế thông báo mức đóng và mức thu bảo hiểm học sinh sinh viên, cụ thể như sau:.........
Phòng Đào tạo kính gửi đến giảng viên và sinh viên danh sách các lớp học phần được nghỉ học trong học kỳ I năm học 2016-2017
Từ năm 2010, theo yêu cầu tại Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc Trung cấp, Cao đẳng của trường Cao đẳng Y tế Huế (đã được công bố trên Website Nhà trường). Tất cả các Học sinh, sinh viên khi ra trường đều phải có chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ.......
Phòng Đào tạo kính gửi sơ đồ học phần tiên quyết các học phần theo kế hoạch đào tạo Cao đẳng tín chỉ năm 2016. Bao gồm các ngành sau: Dược học, Điều Dưỡng, Hộ sinh, Xét nghiệm
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đến tất cả giảng viên và sinh viên có tiết học nằm trong tiết 9-12, ngày 21/9/2016 được nghỉ học.
Phòng Đào tạo kính gửi đến những sinh viên danh sách những sinh viên xếp hạng yếu đăng ký quá 14 tín chỉ học kỳ I năm học 2016-2017
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên đã đăng ký học lại, học cải thiện ở học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 về việc chuyển đến nhóm học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 - Nhóm 4 - HS 6.
Phòng QLHS-SV kính gửi lịch học chính trị đầu khóa dành cho tất cả đối tượng sinh viên Cao đăng năm học 2016-2017

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên Anh ngữ AMES