THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ III năm học 2016-2017, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 6; Cao đẳng Điều dưỡng 11, Cao đẳng Xét nghiệm 6.
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2016-2017 - Đợt 2, Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng 11, Cao đẳng Xét nghiệm 6
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách SV thi lần 2 + Lịch thi học kỳ II năm học 2016-2017 - Đợt 1, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4
Bộ phận ĐBCLGD kính gửi đến giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập ở các lớp học phần học kỳ II năm học 2016-2017 về việc "Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên"
Kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ A2 cho học sinh sinh viên (Ngày thi: 22/7/2017)
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ II năm học 2016-2017, Đối tượng: Cao đẳng (Tín chỉ, Niên chế)
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch đăng ký lại học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 1; Đối tượng: Cao đẳng Dược 4
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch hướng dẫn tốt nghiệp năm học 2016-2017 đến sinh viên lớp CĐ Dược 4ABCDE
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ II năm học 2016-2017, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4
- Căn cứ nội dung phối hợp giữa trường CĐYT Huế và Trường ĐHNN Huế về việc đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ng.........
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách những sinh viên đủ điều kiện đăng ký thực tập tốt nghiệp, Đối tượng: CĐ Dược 4; Học kỳ II năm học 2016-2017
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đến sinh viên xếp hạng "Yếu" có tên trong danh sách đính kèm tiến hành rút bớt học phần đã đăng ký theo quy chế.
Phòng Đào tạo kính gửi thông tin cập nhật về thay đổi ngày học, giảng viên, phòng học.... đối với "Thông báo kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2016-2017" đã đưa vào ngày 01/02/2017
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi và danh sách sinh viên thi lần 2 học kỳ I năm học 2016-2017 đến sinh viên Khối Cao đẳng (Tín chỉ)
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2016-2017, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5, 6; Cao đẳng Hộ sinh 5,6, Cao đẳng Điều dưỡng 11, Cao đẳng Xét nghiệm 6.
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Hue Medifol kính thông báo về việc thi và cấp chứng chỉ Quốc gia Anh văn, Tin học – Khóa 3 năm 2016
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đổi giảng đường thi học kỳ I năm học 2016-2017 đến sinh viên nhóm học phần Dược liệu - Nhóm 1, 2, Đối tượng: CĐ Dược 5
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách cấm thi đến sinh viên theo học tín chỉ học kỳ I năm học 2016-2017
Bộ phận ĐBCLGD kính gửi đến giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập ở các lớp học phần về việc "Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2016-2017"
Phòng Đào tạo kính gửi hướng dẫn về cách xem phòng thi học kỳ I năm học 2016-2017 đến tất cả sinh viên cao đẳng theo học chế tín chỉ

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên Anh ngữ AMES