THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi đến tất cả giảng viên đảm nhận giảng dạy các học phần tín chỉ về việc thay đổi đường dẫn đăng nhập website tín chỉ riêng dành cho giảng viên.
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên lịch thi Lần 2 học kỳ II, III năm học 2015-2016 (kèm danh sách sinh viên thi Lần 2); Đối tượng ảnh hưởng: Cao đẳng Dược 4, 5; Cao đẳng Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên về sự thay đổi giảng viên đảm nhận giảng dạy nhóm học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2016-2017, Đối tượng ảnh hưởng: Cao đẳng Dược 4
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên về sự thay đổi giảng viên đảm nhận giảng dạy nhóm học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2016-2017
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên danh sách sinh viên (dự kiến) xếp hạng học tập "YẾU" chưa tính đến điểm tổng kết thi Lần 2 học kỳ II, III năm học 2015-2016.
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2016-2017, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5, 6; Cao đẳng Hộ sinh 5,6, Cao đẳng Điều dưỡng 11, Cao đẳng Xét nghiệm 6.
Bộ phận ĐBCLGD kính gửi đến giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập ở các lớp học phần học kỳ III năm học 2015-2016 về việc "Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên"
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ III (kỳ phụ) năm học 2015-2016, Đối tượng: Cao đẳng Dược sỹ 4.
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên danh sách cấm thi học kỳ II năm học 2015-2016. Lưu ý danh sách sẽ cập nhật hành ngày.
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ học kỳ II năm học 2015-2016; Hình thức thi: Thực hành, OSPE; Môn thi: Giải phẩu sinh lý, Giáo dục thể chất, Điều dưỡng cơ bản - Cấp cứu ban đầu
Phòng Đào tạo kính gửi đến giảng viên đảm nhận nhóm học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2015-2016 rà soát lại danh sách sinh viên trong nhóm lớp học phần trên phần mềm tín chỉ.
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ III (học kỳ phụ) năm học 2015-2016, đối tượng: Cao đẳng Dược 4, Cao đẳng Dược 5.
Phòng Đào tạo kính gửi đến giảng viên đảm nhận giảng dạy các nhóm lớp học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2015-2016 danh sách giảng viên đảm nhận giảng dạy và hạn cuối nộp danh sách cấm thi, điểm thành phần về phòng Đào tạo.
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ II năm học 2015-2016, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5; Cao đẳng Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo lần 1 về danh sách giảng viên chưa nộp bảng điểm thành phần bằng giấy các học kỳ sau: Học kỳ I năm học 2015-2016, học kỳ II năm học 2014-2015.
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi lần 2 môn Giáo dục thể chất bổ sung những sinh viên chưa đủ điểm tổng kết để đạt đối với học phần Giáo dục thể chất phải thi Lần 2.
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đến tất cả giảng viên giảng dạy các nhóm học phần học kỳ II năm học 2015-2016 về việc rà soát lại vấn đề điểm danh sinh viên vắng học.
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách bổ sung những sinh viên chưa đủ điểm tổng kết để đạt đối với học phần Giáo dục thể chất phải thi Lần 2
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên danh sách các nhóm học phần được nghĩ học vào ngày 06/05/2016 và bù lịch học
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đến tất cả sinh viên Cao đẳng Dược 5 về việc thay đổi lịch học học phần Vi sinh - Ký sinh trùng - Thực tập - Nhóm 1.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên