THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đổi nhóm học phần các sinh viên trùng lịch học đối với học phần "Hướng dẫn thực tế tốt nghiệp" và "Kỹ năng giao tiếp bán hàng", Đối tượng: Cao đẳng Dược 5
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo nhận đơn xin xét tốt nghiệp ở học ky I năm học 2017-2018, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi Lần 1, Lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018, Học phần: Giáo dục thể chất (Thi lần 2), Vật lý đại cương (Thi lần 1), Vật lý đại cương và lý sinh (Thi lần 1), Đối tượng: Cao đẳng Tín chỉ
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi Lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018, Học phần: Giải phẫu - Sinh lý, Điều dưỡng cơ sở 2, Điều dưỡng cơ sở 1, Đối tượng: Cao đẳng, Trung cấp (Tín chỉ)
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018, Đối tượng: Cao đẳng, Trung cấp (Tín chỉ)
Phòng Đào tạo và Phòng KH-TC kính gửi danh sách điểm tổng kết học phần, số tiền thi lại phải nộp đến HS-SV có tên trong danh sách; Kỳ thi: Lần 2 học kỳ I năm học 2017 - 2018; Đối tượng tín chỉ: Cao đẳng, Trung cấp (Tín chỉ)
Phòng Đào tạo kính gửi điểm tổng kết "Học phần Ghép" học kỳ I năm học 2017-2018, Đối tượng: Cao đẳng, Trung cấp (Chính quy)
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch mở lớp học phần "Y đức (CĐO5012, CĐO2022)", Đối tượng: Cao đẳng Năm II, Năm III
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo về việc tính điểm kết thúc học phần đối với học phần ghép có lý thuyết và thực hành đến với HS-SV, Đối tượng: Cao đẳng, Trung cấp năm 1 (Chính quy).
Phòng KH-TC kính gửi thông báo về việc sinh viên nợ học phí học kỳ I năm học 2017-2018, Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng ngành Dược
Phòng KH-TC kính gửi thông báo về việc nộp học phí đăng ký tín chỉ học kỳ III năm học 2017-2018, Đối tượng: Năm II, Năm III, SV chưa ra trường.
Bộ phận ĐBCLGD kính gửi đến giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập ở các lớp học phần về việc "Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2017-2018"
Căn cứ thông báo "Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018, Khối Cao đẳng, Trung cấp (tín chỉ)" đưa ngày 19.01.2018. Nay được sự thông nhất về lịch học và số nhóm học phần của Khoa Y và Phòng Đào tạo có điều chỉnh như sau:
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018, Khối Cao đẳng, Trung cấp (tín chỉ).
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch mở lớp học phần "Kiểm soát nhiễm khuẩn (QĐK2022)", Đối tượng: Cao đẳng Năm II, Năm III
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch mở lớp học phần "Vật lý đại cương và lý sinh (VHO1072)", Đối tượng: Cao đẳng Năm II, Năm III
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch mở lớp học phần "Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (GDT1023)", Đối tượng: Cao đẳng Dược 4
Căn cứ vào đơn xin mở lớp học phần với số lượng sinh viên đạt yêu cầu theo quy định mở lớp học phần vào năm học 2017-2018. Này Nhà trường tiến hành mở các lớp học phần sau:
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách học sinh - sinh viên bị cấm thi học kỳ I năm học 2017-2018 tính đến ngày 05.01.2018
Phòng Đào tạo nhắc lại lịch thi lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018; Khối Cao đẳng (Niên chế, Tín chỉ), Trung cấp (Tín chỉ)

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên