THÔNG BÁO
Từ năm 2010, theo yêu cầu tại Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc Trung cấp, Cao đẳng của trường Cao đẳng Y tế Huế (đã được công bố trên Website Nhà trường). Tất cả các Học sinh, sinh viên khi ra trường đều phải có chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ.......
Phòng Đào tạo kính gửi sơ đồ học phần tiên quyết các học phần theo kế hoạch đào tạo Cao đẳng tín chỉ năm 2016. Bao gồm các ngành sau: Dược học, Điều Dưỡng, Hộ sinh, Xét nghiệm
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đến tất cả giảng viên và sinh viên có tiết học nằm trong tiết 9-12, ngày 21/9/2016 được nghỉ học.
Phòng Đào tạo kính gửi đến những sinh viên danh sách những sinh viên xếp hạng yếu đăng ký quá 14 tín chỉ học kỳ I năm học 2016-2017
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên đã đăng ký học lại, học cải thiện ở học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 về việc chuyển đến nhóm học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 - Nhóm 4 - HS 6.
Phòng QLHS-SV kính gửi lịch học chính trị đầu khóa dành cho tất cả đối tượng sinh viên Cao đăng năm học 2016-2017
Phòng Đào tạo kính gửi hướng dẫn sử dụng phần mềm, kèm quy chế dành cho sinh viên năm 1 năm học 2016-2017
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đến giảng viên và sinh viên đang tham gia giảng dạy và học tập các nhóm lớp học phần sau được nghĩ học ngày 12/9/2016; Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, Cao đẳng Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên thông báo hủy nhóm học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2016-2017, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5
Phòng Đào tạo kính gửi đến tất cả giảng viên đảm nhận giảng dạy các học phần tín chỉ về việc thay đổi đường dẫn đăng nhập website tín chỉ riêng dành cho giảng viên.
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên lịch thi Lần 2 học kỳ II, III năm học 2015-2016 (kèm danh sách sinh viên thi Lần 2); Đối tượng ảnh hưởng: Cao đẳng Dược 4, 5; Cao đẳng Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên về sự thay đổi giảng viên đảm nhận giảng dạy nhóm học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2016-2017, Đối tượng ảnh hưởng: Cao đẳng Dược 4
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên về sự thay đổi giảng viên đảm nhận giảng dạy nhóm học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2016-2017
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên danh sách sinh viên (dự kiến) xếp hạng học tập "YẾU" chưa tính đến điểm tổng kết thi Lần 2 học kỳ II, III năm học 2015-2016.
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2016-2017, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5, 6; Cao đẳng Hộ sinh 5,6, Cao đẳng Điều dưỡng 11, Cao đẳng Xét nghiệm 6.
Bộ phận ĐBCLGD kính gửi đến giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập ở các lớp học phần học kỳ III năm học 2015-2016 về việc "Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên"
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ III (kỳ phụ) năm học 2015-2016, Đối tượng: Cao đẳng Dược sỹ 4.
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên danh sách cấm thi học kỳ II năm học 2015-2016. Lưu ý danh sách sẽ cập nhật hành ngày.
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ học kỳ II năm học 2015-2016; Hình thức thi: Thực hành, OSPE; Môn thi: Giải phẩu sinh lý, Giáo dục thể chất, Điều dưỡng cơ bản - Cấp cứu ban đầu
Phòng Đào tạo kính gửi đến giảng viên đảm nhận nhóm học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2015-2016 rà soát lại danh sách sinh viên trong nhóm lớp học phần trên phần mềm tín chỉ.

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên