THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo mở lớp học phần: Xác suất - Thống kê y học; Học kỳ: 2 (Phụ) năm học 2018-2019 dành cho các đối tượng: CĐĐD 11, CĐDS 6, CĐHS 6, CĐXN 6.
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2018-2019 - Đợt 2; Đối tượng: CĐĐD (BGD-ĐT), CĐĐD 12, CĐĐD 13, CĐ DƯỢC (BGD-ĐT), CĐ DƯỢC 7, CĐ DƯỢC 8, CĐ XÉT NGHIỆM YH (BGD-ĐT), CĐ KT XÉT NGHIỆM YH 7, CĐ KT XÉT NGHIỆM YH 8, CĐ HỘ SINH (BGD-ĐT), CĐ HỘ SINH 7, TC YHCT 21
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách học sinh - sinh viên bị cấm thi học kỳ II & học kỳ phụ năm học 2018-2019 các học phần sau:
Căn cứ vào tình hình thực tế Sinh viên xếp hạng học tập yếu tại học kỳ 2 năm học 2018-2019. Nay phòng Đào tạo kính gửi thông báo điều chỉnh lại nhóm học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 2, 3, Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng 13
Phòng KHTC kính gửi thông báo về việc nộp học phí học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2018-2019, Đối tượng: Cao đẳng, Trung cấp; Hệ: Chính quy
Phòng QL HSSV kính gửi thông báo ra soát và cập nhật thông tin HSSV năm học 2018-2019
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp; Học kỳ tốt nghiệp: học kỳ 1 năm học 2018-2019; Đối tượng: CĐ Dược 4, CĐ Dược 5, CĐ Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 - Đợt 1; Đối tượng: CĐ Điều dưỡng 11, CĐ Dược 6, CĐ Hộ sinh 6, CĐ Xét nghiệm 6, TC YHCT 20
Phòng KH-TC kính gửi thông báo đến toàn thể HS-SV khối Cao Đẳng và Trung Cấp hệ chính quy thời hạn nộp học phí đợt 2 HKII năm học 2018-2019 từ ngày 08/04/2019 đến 26/04/2019.
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo điều chỉnh lịch học một số học phần trong học kỳ 2 năm học 2018-2019; Đối tượng: Cao đẳng Dược 7
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo điều chỉnh lịch học một số học phần trong học kỳ 2 năm học 2018-2019; Đối tượng: CĐĐD 12 , CĐĐD 13, CĐDS 8, CĐHS 7, CĐXN 8
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp để viết đơn xin xét tốt nghiệp, Học kỳ I năm học 2018-2019, Đối tượng: CĐ Dược 4ABCDE, CĐ Dược 5ABC, CĐ Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi (Lần 2) năm học 2017-2018, Học phần: Giáo dục quốc phòng An ninh 2, 3, Đối tượng: CĐ Dược 7; CĐ Hộ sinh 7, CĐ Điều dưỡng 12, Hệ: Chính quy.
Phòng Kế hoạch - Tài chính kính gửi thông báo "Về việc điều chỉnh mức thu học phí tín chỉ học kỳ 2 năm học 2018-2019; Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng 11"
Phòng KH-TC kính gửi kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019 - Đợt 1; Đối tượng: Cao đẳng (tín chỉ), Trung cấp (Tín chỉ)
Phòng Đào tạo thông báo hủy học phần Đông dược và Thừa kế - Lý thuyết và Đông dược và Thừa kế - Thực hành; Học kỳ 2 năm học 2018-2019; Đối tượng: TC YHCT 21
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách thi (Lần 2) năm học 2017-2018, Học phần: Giáo dục quốc phòng An ninh 2, 3 ,Đối tượng: CĐ Dược 7, CĐ Điều dưỡng 12, CĐ Hộ sinh 7, Hệ: Chính quy.
Phòng Đào tạo kính gửi Lịch thi (Lần 2) học kỳ 1 năm học 2018-2019, Học phần: Giáo dục thể chất, Đối tượng: Cao đẳng (Tín chỉ), Hệ: Chính quy.
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo kế hoạch đăng ký (bổ sung) học phần: Giáo dục quốc phòng - An ninh 2, Giáo dục quốc phòng - An ninh 3; Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng 13
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo về việc ôn thi chuẩn đầu ra Anh văn

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên