THÔNG BÁO
Bộ phận ĐBCLGD kính gửi đến giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập ở các lớp học phần về việc "Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2016-2017"

 Mục tiêu khảo sát: Đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên theo quan điểm của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên.


Học kỳ khảo sát: Học kỳ I năm học 2016-2017.

Đối tượng: Tất cả sinh viên theo học tín chỉ


Hướng dẫn trả lời khảo sát: Tại đây>>

Đề nghị:
+ Tất cả sinh viên đánh phiếu trả lời đầy đủ tất cả phiếu khảo sát hiện có trong tài khoản sinh viên.
+ Tất cả giảng viên không công bố điểm thành phần của sinh viên trên lớp học. Để sinh viên tự vào phần mềm xem điểm.

Lưu ý:
+ Sinh viên muốn xem điểm thành phần, điểm thi kết thúc học phần, điểm tổng kết thì phải hoàn thành tất cả phiếu khảo sát mà hiện có trong tài khoản của mình. Những thông tin mà sinh viên đánh giá sẽ được bảo mật thông tin cho sinh viên.
+ Mọi thắc mắc liên hệ: BP ĐBCLGD (Thầy Khoa).


BP ĐBCLGD

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên