THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ I năm học 2018-2019, Đối tượng: Cao đẳng (Tín chỉ), Trung cấp (Tín chỉ). Đề nghị: HS-SV đăng nhập phần mềm để biết chính xác phòng thi và lịch thi.
Phòng Đạo tạo kính gửi kế hoạch mở lại học phần Lý luận chính trị 2, Học kỳ I năm học 2018-2019, Đối tượng: CĐDS 7, CĐĐD 12, CĐHS 7, CĐXN 7.
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Tuần 10); Đối tượng: TC Dược VLVH 18
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi kết thúc học phần Đợt 1 (Tuần 9, 10) năm học 2018-2019; Đối tượng: Y sỹ văn bằng 2
Căn cứ Quyết định số 354 /QĐ - CĐYT ngày 22/10/2018, Phòng đào tạo kính gửi danh sách HS-SV và các học phần được bảo lưu, miễn học, miễn thi năm học 2018-2019
Để chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp các lớp của khối Trung cấp và Cao đẳng, Hiệu trưởng Nhà trường ban hành kế hoạch cụ thể như sau:
Để đảm bảo điều kiện tốt nghiệp tất cả học sinh, sinh viên nếu đã có chứng chỉ A2 nộp về phòng đào tạo, Các HSSV (năm 2,3 & Cao đẳng liên thông 2) chưa có chứng chỉ sẽ được trung tâm tổ chức kỳ thi để đảm bảo điều kiện tốt nghiệp.
Phòng Đào tạo kính thông báo đến sinh viên về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời học kỳ 2 năm học 2017-2018, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, Cao đẳng Dược 5 và Cao đẳng Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo về việc thay đổi lớp sinh hoạt, lịch học và nhóm lớp học phần; Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng 13D (Nhật).
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo thay đổi lịch học và hủy một số nhóm học phần Lý luận chính trị 2; Học kỳ I năm học 2018-2019; Đối tượng ảnh hưởng: CĐ DS 7, CĐ HS 7, CĐ XN 7, CĐ ĐD 12
Phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên kính gửi lịch học chính trị đầu khóa năm học 2018 - 2018, Khối Cao đẳng (chính quy), Trung cấp (chính quy)
Nhà trường thông báo đến các khoa/phòng và toàn thể các cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên thời gian hoạt động giảng dạy tại trường kể từ năm học 2018 - 2019 như sau:
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2018 - 2019, Khối Cao đẳng, Trung cấp (tín chỉ).
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp để viết đơn xin xét tốt nghiệp, Học kỳ II năm học 2017-2018, Đối tượng: CĐ Dược 4ABCDE, CĐ Dược 5ABC, CĐ Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi lần 2 - Học kỳ II&III năm học 2017-2018 - Đợt 2, Đối tượng: Cao đẳng năm 1, 2 (Tín chỉ); Trung cấp (Tín chỉ)
Phòng Đào tạo kính gửi bảng điểm tổng kết học phần "Giáo dục quốc phòng - An ninh", Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5, Cao đẳng Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi lần 2 - Học kỳ II năm học 2017-2018 - Đợt 1, Đối tượng: Cao đẳng Dược 5, Cao đẳng Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách học sinh - sinh viên bị cấm thi học kỳ III năm học 2017-2018 - Đợt 2 tính đến sáng ngày 04.07.2018
BM GDQP-AN kính gửi kế hoạch tổ chức học các nhóm học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 - Nhóm 2 - N1.ĐD 12 và Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 - Nhóm 4 - N3.ĐD 12, Học kỳ II năm học 2017-2018
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch tổ chức thi học phần Thực tập tốt nghiệp, Học kỳ II năm học 2017-2018; Đối tượng: Cao đẳng Dược 5, Trung cấp Dược 21

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên