THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông tin cập nhật về thay đổi ngày học, giảng viên, phòng học.... đối với "Thông báo kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2016-2017" đã đưa vào ngày 01/02/2017

- Cập nhật ngày 13/03/2017:

   + Thay đổi lịch học, phòng học nhóm học phần Sinh lý bệnh - Miễn dịch - Nhóm 1 - XN 6 bắt đầu từ tuần 29, Đối tượng ảnh hưởng: Cao đẳng Xét nghiệm 6

- Cập nhật ngày 28/02/2017: "Đăng ký bổ sung học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 1", Đối tượng: Cao đẳng Dược 4

   + Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đăng ký bổ sung học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 dành cho những sinh viên xếp hạng "Yếu" bị giới hạn số tín chỉ chưa đăng ký (không bị tiên quyết).

   + Kế hoạch mở lại học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 1: Bắt đầu đăng ký lúc 9h00-10h00 ngày 04/03/2017; Kết thúc đăng ký lúc 23h00 ngày 05/03/2017.

- Cập nhật ngày 23/02/2017: Khẩn

   + Thông báo lịch đăng ký nhóm học phần Nghiệp vụ Dược; Đối tượng: Cao đẳng Dược sỹ 4. (Lưu ý: Học phần Nghiệp vụ Dược là học phần điều kiện để các sinh viên có thể đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp kể cả sinh viên không đủ điều kiện đăng ký thực tập tốt nghiệp cũng phải đăng ký học phần này)

   + Thời gian: Bắt đầu đăng ký lúc 9h00-10h00 ngày 25/02/2017; Kết thúc đăng ký lúc 23h00 ngày 26/02/2017

   + Lịch học: Tại đây>> . Lưu ý: Sinh viên đăng ký tránh trùng lịch học

- Cập nhật ngày 21/02/2017: Khẩn

   + Điều chỉnh lại lịch giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - An ninh 1

   + Nhà trường kính thông báo không giới hạn số tín chỉ đăng ký đối với những sinh viên xếp hạng "yếu" đối với 2 nhóm học phần sau: Giáo dục quốc phòng - An ninh 1; Thực tế tốt nghiệp đối tượng Cao đẳng Dược 4. Vì vậy nhà trường sẽ mở lại các nhóm lớp học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 để sinh viên nào chưa đăng ký tiến hành đăng ký tiếp (kế hoạch mở lại lớp học phần trên sẽ thông báo sau).

- Cập nhật ngày 15/02/2017:

    + Thay đổi lịch học, phòng học nhóm học phần Mô phôi - Nhóm 1 - XN 6; Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 - Nhóm 4 - HS 6

    + Chuyển tất cả sinh viên đã đăng ký học lần 1, học lại, học cải thiện những nhóm lớp Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 - Nhóm 1 - DS 6A; Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 - Nhóm 2 - DS 6B; Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 - Nhóm 3 - DS 6C sang nhóm lớp học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 - Nhóm 4 - HS 6

- Cập nhật ngày 10/02/2017:

    + Thay đổi lịch học, phòng học nhóm học phần Dược lý 1 - Thực hành - Nhóm 4 - DS 5; Dược lý 1 - Thực hành - Nhóm 5 - DS 5

- Cập nhật ngày 09/02/2017:

    + Thay đổi giảng viên giảng dạy

Nhóm học phần

Số TC

Đối tượng

Giảng viên đảm nhận đã thay đổi

Số tiết

Ghi chú

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 - Nhóm 1 - DS 6A

3

DS 6A

Trần Hữu Thượng

45

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 - Nhóm 2 - DS 6B

3

DS 6B

Đào Anh Minh

45

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 - Nhóm 3 - DS 6C

3

DS 6C

Đào Anh Minh

45

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 - Nhóm 4 - HS 6

3

HS 6

Trần Hữu Thượng

45

 

    + Thay đổi lịch học và giảng đường nhóm học phần: Pháp chế Dược - Nhóm 1 - DS 5; Pháp chế Dược - Nhóm 2 - DS 5

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên