THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính thông báo đến sinh viên về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời học kỳ 2 năm học 2017-2018, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, Cao đẳng Dược 5 và Cao đẳng Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo về việc thay đổi lớp sinh hoạt, lịch học và nhóm lớp học phần; Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng 13D (Nhật).
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo thay đổi lịch học và hủy một số nhóm học phần Lý luận chính trị 2; Học kỳ I năm học 2018-2019; Đối tượng ảnh hưởng: CĐ DS 7, CĐ HS 7, CĐ XN 7, CĐ ĐD 12
Phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên kính gửi lịch học chính trị đầu khóa năm học 2018 - 2018, Khối Cao đẳng (chính quy), Trung cấp (chính quy)
Nhà trường thông báo đến các khoa/phòng và toàn thể các cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên thời gian hoạt động giảng dạy tại trường kể từ năm học 2018 - 2019 như sau:
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2018 - 2019, Khối Cao đẳng, Trung cấp (tín chỉ).
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp để viết đơn xin xét tốt nghiệp, Học kỳ II năm học 2017-2018, Đối tượng: CĐ Dược 4ABCDE, CĐ Dược 5ABC, CĐ Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi lần 2 - Học kỳ II&III năm học 2017-2018 - Đợt 2, Đối tượng: Cao đẳng năm 1, 2 (Tín chỉ); Trung cấp (Tín chỉ)
Phòng Đào tạo kính gửi bảng điểm tổng kết học phần "Giáo dục quốc phòng - An ninh", Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5, Cao đẳng Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi lần 2 - Học kỳ II năm học 2017-2018 - Đợt 1, Đối tượng: Cao đẳng Dược 5, Cao đẳng Hộ sinh 5
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách học sinh - sinh viên bị cấm thi học kỳ III năm học 2017-2018 - Đợt 2 tính đến sáng ngày 04.07.2018
BM GDQP-AN kính gửi kế hoạch tổ chức học các nhóm học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 - Nhóm 2 - N1.ĐD 12 và Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 - Nhóm 4 - N3.ĐD 12, Học kỳ II năm học 2017-2018
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch tổ chức thi học phần Thực tập tốt nghiệp, Học kỳ II năm học 2017-2018; Đối tượng: Cao đẳng Dược 5, Trung cấp Dược 21
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ III năm học 2017-2018 - Đợt 2; Học phần: Lý luận chính trị 1, Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lenin 1,2, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đối tương: Cao đẳng tín chỉ
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo điều chỉnh lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018; Học phần: Pháp luật đại cương; Đối tượng: Trung cấp YHCT 20
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo rà soát điểm tổng kết Giáo dục thể chất để nhà trường tiến hành cấp chứng chỉ cho sinh viên đã hoàn thành học phần Giáo dục thể chất, Đối tượng: Cao đẳng Dược 5ABC, Cao đẳng Hộ sinh 5, Cao đẳng Dược 5 bảo lưu Cao đẳng Dược 6.
Bộ phận ĐBCLGD kính gửi đến giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập ở các lớp học phần học kỳ II năm học 2017-2018 về việc "Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên"
Phòng Đào tạo kính gửi lịch học Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 - Nhóm 2 - N1.ĐD 12 và Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 - Nhóm 4 - N3.ĐD 12, học kỳ II năm học 2017-2018
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách học sinh - sinh viên bị cấm thi học kỳ II năm học 2017-2018 tính đến sáng ngày 16.07.2018
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch đăng ký học phần sau: Lý luận chính trị 1, Giáo dục thể chất, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2, Tư tưởng HCM, Đối tượng: Cao đẳng tín chỉ

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên