THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi bảng điểm tổng kết học phần Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất; Đối tượng: Cao đẳng Dược 4

Chi tiết điểm: Tải file tại đây>>

Đối tượng: Cao đẳng Dược 4ABCDE

Đề nghị: Sinh viên kiểm tra lại điểm tổng kết và thông tin sinh viên phản hồi về phòng Đào tạo trước ngày 17/7/2017.

Cập nhật:

- Ngày 14/7/2017: Cập nhật điểm SV 141040055: Nguyễn Thị Thùy Nhung - CĐDS 4A

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên