THÔNG BÁO
Căn cứ thông báo "Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018, Khối Cao đẳng, Trung cấp (tín chỉ)" đưa ngày 19.01.2018. Nay được sự thông nhất về lịch học và số nhóm học phần của Khoa Y và Phòng Đào tạo có điều chỉnh như sau:

Căn cứ thông báo "Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018, Khối Cao đẳng, Trung cấp (tín chỉ)" đưa ngày 14.01.2018. Nay được sự thống nhất về lịch học và số nhóm học phần của BM Xét nghiệm (Khoa Y), Khoa KHCB và Phòng Đào tạo tiến hành điều chỉnh như sau:

Thông báo ngày 19.01.2017: Tại đây>>

File Kế hoạch đăng ký học phần HK I năm học 2017-2018 (kèm lịch học) đã điều chỉnh tính đến ngày 16.01.2018: TẢI FILE TẠI ĐÂY>>

Nội dung điều chỉnh:

- Ngày 15.01.2018:

               * Điều chỉnh ngày bắt đầu học của một số nhóm học phần bắt đầu ngày 22/01/2018 đối với một số đối tượng được bôi vàng (Chi tiết file đính kèm>>)

               * Điều chỉnh lại số nhóm học phần thực hành của đối tượng Cao đẳng Xét nghiệm 6

- Ngày 19.01.2018:

               * Hủy SV đã đăng ký các học phần sau: Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (GDT16042); Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (GDT16043); Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng 12

               * Học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (GDT16042); Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (GDT16043) do nhà trường đăng ký bắt đầu học từ ngày 22/01/2018 (SV lưu ý kiểm tra lịch trình học tập để đi học tranh bị cấm thi).

Đề nghị sinh viên nghiêm chỉnh chấm hành lịch đăng ký và lịch học.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ: Cố vấn học tập (Giáo viên chủ nhiệm) của mỗi lớp tập hợp tất cả ý kiến gửi đến phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên