THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch đăng ký học phần sau: Lý luận chính trị 1, Giáo dục thể chất, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2, Tư tưởng HCM, Đối tượng: Cao đẳng tín chỉ

Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch đăng ký lớp học phần sau: Lý luận chính trị 1, Giáo dục thể chất, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1,  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2, Tư tưởng HCM, Đối tượng: Cao đẳng tín chỉ

1. Đối tượng: Cao đẳng tín chỉ

2. Lớp học phần mở:

- Lý luận chính trị 1; Số nhóm lớp: 02; Đối tượng: Cao đẳng năm 1

- Giáo dục thể chất; Số nhóm lớp: 03; Đối tượng: Cao đẳng năm 1

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1; Số nhóm lớp: 01; Đối tượng: Cao đẳng năm 2, 3. Học ghép với sinh viên năm 1

- Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2; Số nhóm lớp: 01; Đối tượng: Cao đẳng năm 2, 3. Học ghép với sinh viên năm 1

- Tư tưởng Hồ Chí Minh; Số nhóm lớp: 01; Đối tượng: Cao đẳng năm 2, 3. Học ghép với sinh viên năm 1

3. Thời gian đăng ký: 21/05/2018 đến hết ngày 26/05/2018

4. Học kỳ đăng ký: Học kỳ III năm học 2017-2018 (Học kỳ hè)

5. Giảng viên đảm nhận: Ngô Quang Tuệ (0905425353).

6. Thời gian học: SV năm 2, 3 liên hệ giảng viên Ngô Quang Tuệ, SV năm 1 xem lịch trên PM tín chỉ.

7. Lịch học (Cập nhật ngày 19/06/2018): Tải file tại đây>>

Mọi thắc mắc sinh viên tập hợp ở GVCN của mỗi lớp và gửi về phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên