THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách học sinh - sinh viên bị cấm thi học kỳ III năm học 2017-2018 - Đợt 2 tính đến sáng ngày 04.07.2018

 Phòng Đào tạo kính gửi danh sách học sinh - sinh viên bị cấm thi học kỳ III năm học 2017-2018 danh sách cấm thi, Kỳ thi: Học kỳ III năm học 2017-2018 - Đợt 2

 Ngày cập nhật danh sách: Sáng ngày 04.07.2018

 Đề nghị:

 - Học sinh - Sinh viên theo dõi cập nhật danh sách cấm thi.

 - Học sinh - Sinh viên có tên trong danh sách không tới điểm thi những môn đã bị cấm thi.

 Danh sách cấm thi: Tải file tại đây>>

 Mọi thắc mắc liên hệ giảng viên đảm nhận nhóm học phần hoặc phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên