THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo rà soát điểm tổng kết Giáo dục thể chất để nhà trường tiến hành cấp chứng chỉ cho sinh viên đã hoàn thành học phần Giáo dục thể chất, Đối tượng: Cao đẳng Dược 5ABC, Cao đẳng Hộ sinh 5, Cao đẳng Dược 5 bảo lưu Cao đẳng Dược 6.
Bộ phận ĐBCLGD kính gửi đến giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập ở các lớp học phần học kỳ II năm học 2017-2018 về việc "Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên"
Phòng Đào tạo kính gửi lịch học Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 - Nhóm 2 - N1.ĐD 12 và Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 - Nhóm 4 - N3.ĐD 12, học kỳ II năm học 2017-2018
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách học sinh - sinh viên bị cấm thi học kỳ II năm học 2017-2018 tính đến sáng ngày 19.06.2018
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch đăng ký học phần sau: Lý luận chính trị 1, Giáo dục thể chất, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1, Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2, Tư tưởng HCM, Đối tượng: Cao đẳng tín chỉ
Phòng Đào tạo thông báo đăng ký và lịch học phần "Nghiệp vụ Dược", Đối tượng: Cao đẳng Dươc 5 và "Thực tập tốt nghiệp", Đối tượng: Cao đẳng Hộ sinh 5, Cao đẳng Dươc 5ABC.
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018, Khối Cao đẳng (Tín chỉ, niên chế), Trung cấp (Tín chỉ).
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp học kỳ I năm học 2017-2018, Đối tượng: Cao đẳng Dược học 4
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường Cao đẳng Y tế Huế thông báo: Để đảm bảo đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định, Trung tâm tổ chức kỳ thi Anh văn cho những HSSV tốt nghiệp năm 2018 chưa có chứng chỉ Anh văn.
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018, Đối tượng: DSTC VLVH 18
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi Lần 1 - Học kỳ III năm học 2017-2018, Học phần: Y Đức, Đối tượng: Cao đẳng Tín chỉ năm II, III
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi Lần 1 - Học kỳ III năm học 2017-2018, Học phần: Kiểm soát nhiễm khuẩn, Đối tượng: Cao đẳng Tín chỉ năm II, III
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch "Về việc tổ chức đánh giá nội dung “Kỹ năng cơ bản của người đỡ đẻ” và “Chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ”", Đối tượng: Cao đẳng Hộ sinh 5
Phòng KH-TC kính gửi danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ III năm học 2017-2018, Đối tượng: Khối cao đẳng năm II và năm III. Hạn cuối nộp học phí đến hết ngày 07/04/2018
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch mở lớp "Dịch tễ học (CĐO2042)" xét kèm đơn xin mở lớp học phần đợt 1, Đối tượng: Cao đẳng Hộ sinh 5, Cao đẳng Hộ sinh 6
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo hủy các nhóm học phần Lý luận chính trị 1 và Giáo dục thể chất, Học kỳ II năm học 2017-2018; Đối tượng: CĐHS 7, CĐDS 7FD đến giảng viên và HS-SV.
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đổi nhóm học phần các sinh viên trùng lịch học đối với học phần "Hướng dẫn thực tế tốt nghiệp" và "Kỹ năng giao tiếp bán hàng", Đối tượng: Cao đẳng Dược 5
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo nhận đơn xin xét tốt nghiệp ở học ky I năm học 2017-2018, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi Lần 1, Lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018, Học phần: Giáo dục thể chất (Thi lần 2), Vật lý đại cương (Thi lần 1), Vật lý đại cương và lý sinh (Thi lần 1), Đối tượng: Cao đẳng Tín chỉ
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi Lần 2 học kỳ I năm học 2017-2018, Học phần: Giải phẫu - Sinh lý, Điều dưỡng cơ sở 2, Điều dưỡng cơ sở 1, Đối tượng: Cao đẳng, Trung cấp (Tín chỉ)

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên