THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo nghỉ học tối ngày 15/12/2016 đến giảng viên và sinh viên đang giảng dạy, theo học hệ tín chỉ

Lý do nghỉ học: Tình hình lũ lụt diễn biến bất thường.

DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN NGHỈ HỌC

Nhóm lớp học phần

Tiết nghỉ học

Ngày nghỉ

Giảng đường

Giảng viên đảm nhận

Tiết bắt đầu

Số tiết

Anh văn cơ bản 1 - Nhóm 5 - DS  6B

9

3

15/12/2016

C.107-GĐ11

Trần Thị Tú Oanh

Tin học - Thực hành - Nhóm 6 - DS 6C

9

4

15/12/2016

A.212-Tin Học

Lê Thị Thanh Thủy

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 - Nhóm 1 - DS 6A

9

2

15/12/2016

C.212-GĐ14

Nguyễn Văn Nhật

Dược liệu - Thực hành - Nhóm 2

9

4

15/12/2016

A.115-TT Dược liệu

Huỳnh Đăng Khoa

Hóa phân tích - Thực hành - Nhóm 6

9

4

15/12/2016

A.119-TT Hóa 1 ( Hóa Phân tích)

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

Giải phẫu - Sinh lý - Thực tập - Nhóm 4 - HS 6

9

4

15/12/2016

C.110-GĐ12- TTGP

Trần Thị Khang Ninh

Dược lý 2 - Thực hành - Nhóm 3

9

4

 

B.206-TT Đông Dược

Phan Thị Hoài Phương

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên