THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách cấm thi đến sinh viên theo học tín chỉ học kỳ I năm học 2016-2017

Ngày cập nhật: 05/01/2017

Đề nghị: Những sinh viên có tên trong danh sách không đến Phòng thi vào những buỗi thi môn bên dưới danh sách.

Mọi thắc mắc: Liên hệ giảng viên nhóm học phần

DANH SÁCH SINH VIÊN CẤM THI

KỲ THI: HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

MSSV

HỌ VÀ TÊN SV

NHÓM HỌC PHẦN

141040221

Phạm Ngọc Thảo

My

Pháp luật - Tổ chức và quản lý dược - Nhóm 4

141040221

Phạm Ngọc Thảo

My

Marketting dược - Nhóm 4

161010047

Trần Thị Ý

Nhi

Pháp luật và Tổ chức Y tế - Nhóm 1 - ĐD 11A

161010184

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

Pháp luật và Tổ chức Y tế - Nhóm 3 - ĐD 11C

161010194

Hồ Thị Hồng

Hậu

Pháp luật và Tổ chức Y tế - Nhóm 3 - ĐD 11C

161010229

Tô Quỳnh

Như

Pháp luật và Tổ chức Y tế - Nhóm 3 - ĐD 11C

161030032

Nguyễn Đinh Thảo

Nguyên

Pháp luật và Tổ chức Y tế - Nhóm 4 - XN 6

161040173

Phạm Thị Minh

Tuệ

Tin học - Thực hành - Nhóm 4 - DS 6B

161040217

Triệu Lê Thanh

Liêm

Tin học - Thực hành - Nhóm 5 - DS 6C

161040221

Trần Công

Lương

Tin học - Thực hành - Nhóm 5 - DS 6C

161040295

Phạm Thị Bích

Trâm

Tin học - Thực hành - Nhóm 6 - DS 6C

161020043

Đào Thị

Xuân

Tin học - Thực hành - Nhóm 8 - HS 6

161040217

Triệu Lê Thanh

Liêm

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 - Nhóm 3 - DS 6C

161040221

Trần Công

Lương

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 - Nhóm 3 - DS 6C

161040295

Phạm Thị Bích

Trâm

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 - Nhóm 3 - DS 6C

161020043

Đào Thị

Xuân

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 - Nhóm 4 - HS 6

161040173

Phạm Thị Minh

Tuệ

Pháp luật đại cương - Nhóm 5 - DS 6B

151040006

Nguyễn Tất Tiến

Đạt

Dược liệu - Lý thuyết - Nhóm 1

141040221

Phạm Ngọc Thảo

My

Kiểm nghiệm - Lý thuyết - Nhóm 3

161010180

Cao Thị Tú

Anh

Giáo dục thể chất - Nhóm 3 - ĐD 11C

161010206

Trần Đăng

Khoa

Giáo dục thể chất - Nhóm 3 - ĐD 11C

161010242

Phan Thị Thanh

Tâm

Giáo dục thể chất - Nhóm 3 - ĐD 11C

161030048

Nguyễn Minh

Tiến

Giáo dục thể chất - Nhóm 4 - XN 6

161040217

Triệu Lê Thanh

Liêm

Sinh học và di truyền - Lý thuyết - Nhóm 3 - DS 6C

161040221

Trần Công

Lương

Sinh học và di truyền - Lý thuyết - Nhóm 3 - DS 6C

161040295

Phạm Thị Bích

Trâm

Sinh học và di truyền - Lý thuyết - Nhóm 3 - DS 6C

161030032

Nguyễn Đinh Thảo

Nguyên

Sinh học và di truyền - Lý thuyết - Nhóm 4 - XN 6

161020043

Đào Thị

Xuân

Sinh học và di truyền - Lý thuyết - Nhóm 5 - HS 6

161010047

Trần Thị Ý

Nhi

Hóa học - Nhóm 1 - ĐD 11A

161010184

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

Hóa học - Nhóm 3 - ĐD 11C

161010194

Hồ Thị Hồng

Hậu

Hóa học - Nhóm 3 - ĐD 11C

161020043

Đào Thị

Xuân

Hóa học - Nhóm 5 - HS 6

161010021

Ngô Đức

Hoàng

Vật lý đại cương & lý sinh - Lý thuyết - Nhóm 1 - ĐD 11A

161010047

Trần Thị Ý

Nhi

Vật lý đại cương & lý sinh - Lý thuyết - Nhóm 1 - ĐD 11A

161010081

Hồ Thị Bạch

Tuyết

Vật lý đại cương & lý sinh - Lý thuyết - Nhóm 1 - ĐD 11A

161010162

Nguyễn Thanh

Thực

Vật lý đại cương & lý sinh - Lý thuyết - Nhóm 2 - ĐD 11B

161010184

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

Vật lý đại cương & lý sinh - Lý thuyết - Nhóm 3 - ĐD 11C

161010194

Hồ Thị Hồng

Hậu

Vật lý đại cương & lý sinh - Lý thuyết - Nhóm 3 - ĐD 11C

161010229

Tô Quỳnh

Như

Vật lý đại cương & lý sinh - Lý thuyết - Nhóm 3 - ĐD 11C

161020043

Đào Thị

Xuân

Vật lý đại cương & lý sinh - Lý thuyết - Nhóm 4 - HS 6

161040173

Phạm Thị Minh

Tuệ

Hóa học đại cương - vô cơ - Lý thuyết - Nhóm 2 - DS 6B

161040217

Triệu Lê Thanh

Liêm

Hóa học đại cương - vô cơ - Lý thuyết - Nhóm 3 - DS 6C

161040221

Trần Công

Lương

Hóa học đại cương - vô cơ - Lý thuyết - Nhóm 3 - DS 6C

161040295

Phạm Thị Bích

Trâm

Hóa học đại cương - vô cơ - Lý thuyết - Nhóm 3 - DS 6C

161020043

Đào Thị

Xuân

Vi sinh - Ký sinh trùng - Lý thuyết - Nhóm 1 - HS 6

 

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên