THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách sinh viên xếp hạng học tập "Yếu" có tên trong danh sách đính kèm tiến hành rút bớt học phần đã đăng ký trong học kỳ I năm học 2017-2018 theo đúng quy chế.

Đối tượng: CĐDS 5, 6; CĐĐD 11; CĐXN 6

Chi tiết danh sách: Tải file tại đây>>

Đề nghị:

- Những SV có tên trong danh sách đăng ký rút học phần tại cố vấn học tập/GVCN của mỗi lớp sinh hoạt

- Hạn cuối đăng ký hủy đến hết ngày 06/09/2017.

- Mọi ý kiến thắc mắc: Sinh viên liên hệ Cố vấn học tập/GVCN tập hợp gửi về phòng Đào tao.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên