THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi điểm tổng kết (đã kèm điểm thi lại) Môn Giáo dục Quốc Phòng - An ninh 2,3, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5; Cao đẳng Hộ sinh 5

Chi tiết file: Tải file tại đây>>


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên