THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi bảng điểm tổng kết học phần "Giáo dục quốc phòng - An ninh", Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5, Cao đẳng Hộ sinh 5

Phòng Đào tạo kính gửi bảng điểm tổng kết học phần "Giáo dục quốc phòng - An ninh", Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5, Cao đẳng Hộ sinh 5, Học kỳ II năm học 2017-2018

Lưu ý: Đây là học phần điều kiện để các sinh viên có thể nhận bằng tốt nghiệp.

Đề nghị: Sinh viên kiểm tra lại điểm tổng kết, điểm thành phần của từng học phần.

Chi tiết file: Tải tại đây>>

Mọi thắc mắc: Liên hệ thầy Nhật Minh (BM GDQP-AN), Hạn cuối trước ngày 10/8/2018


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên