THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2016-2017 - Đợt 2, Đối tượng: Cao đẳng Điều dưỡng 11, Cao đẳng Xét nghiệm 6

Lịch học: Sinh viên xem trên tài khoản đăng ký của mình.

Giảng viên đảm nhận:

Giáo dục quốc phòng - An ninh 2, 3 - Nhóm 1 - ĐD 11, XN 6; Giảng viên đảm nhận: Bùi Thế Lực (105 tiết), Lê Văn Nhật Minh (45 tiết), Nguyễn Đình Quyền (45 tiết)

Giáo dục quốc phòng - An ninh 2, 3 - Nhóm 2 - ĐD 11, XN 6; Giảng viên đảm nhận: Bùi Thế Lực (45 tiết), Lê Văn Nhật Minh (45 tiết), Nguyễn Đình Quyền (105 tiết)

Giáo dục quốc phòng - An ninh 2, 3 - Nhóm 3 - ĐD 11, XN 6; Giảng viên đảm nhận: Bùi Thế Lực (45 tiết), Lê Văn Nhật Minh (105 tiết), Nguyễn Đình Quyền (45 tiết)

Thời gian đăng ký lại: Bắt đầu khoảng từ 8-10h ngày 03/06/2017; Kết thúc đăng ký 23h00 ngày 04/06/2017.

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm dành cho sinh viên: Tại đây>

- Phân phối thời gian tiết học (tín chỉ và niên chế): Tại đây>>

* Mọi thắc mắc liên hệ:
Cố vấn học tập (Giáo viên chủ nhiệm) của mỗi lớp tập hợp tất cả ý kiến gửi đến phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên