THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch đăng ký (Kèm lịch học) học phần Giáo dục Quốc Phòng - An ninh 2,3; Học kỳ I năm học 2016-2017, Đối tượng: CĐ Dược 6, CĐ Hộ sinh 6

Hướng dẫn đăng ký học phần: Tại đây>>

Kế hoạch đăng ký (Gồm sheet 'LICH GDQP' và sheet 'Ke hoach dang ky'): Tại đây>>

Mọi thắc mắc: Liên hệ GVCN của mỗi lớp tập hợp ý kiến gửi về phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên