THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đăng ký lại nhóm học phần Dược liệu - Thực hành Nhóm 1 đến Nhóm 15, Đối tượng: CĐ Dược 6ABC cụ thể như sau:....

Để đảm bảo không trùng lịch học của đa số sinh viên và đảm bảo Phòng thực tập đủ số lượng. Phòng Đào tạo cùng các Cố vấn học tập của các lớp CĐ Dược 6ABC đã đi đến thống nhất các vấn đề sau:

1. Chốt số lượng sinh viên đã đăng ký học phần Hóa Dược - Thực hành Nhóm 1 đến Nhóm 15

2. Hủy đăng ký của tất cả sinh viên đã đăng ký trong các học phần Dược liệu - Thực hành Nhóm 1 đến Nhóm 15 để đăng ký lại

3. Những yêu cầu để sinh viên đăng ký lại học Dược liệu - Thực hành Nhóm 1 đến Nhóm 15

- Sinh viên đã đăng ký học phần Hóa Dược - Thực hành Nhóm 1 thì phải đăng ký lại Dược liệu - Thực hành Nhóm 1

- Sinh viên đã đăng ký học phần Hóa Dược - Thực hành Nhóm 2 thì phải đăng ký lại Dược liệu - Thực hành Nhóm 2

- Sinh viên đã đăng ký học phần Hóa Dược - Thực hành Nhóm 3 thì phải đăng ký lại Dược liệu - Thực hành Nhóm 3

.

.

- Sinh viên đã đăng ký học phần Hóa Dược - Thực hành Nhóm 15 thì phải đăng ký lại Dược liệu - Thực hành Nhóm 15

Hạn cuối sau ngày ngày 31/8/2017, Phòng Đào tạo sẽ xử lý hủy những sinh viên cố tình đăng ký sai nhóm học phần theo yêu cầu trên.

Đề nghị tất cả sinh viên CĐ Dược 6ABC chấp hành nghiêm chỉnh thông báo.

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên