THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch mở lớp học phần "Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (GDT1023)", Đối tượng: Cao đẳng Dược 4

1. Đối tượng: Cao đẳng Dược 4

2. Lớp học phần mở: Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (GDT1023)

3. Thời gian đăng ký: 05/01/2018 đến hết ngày 13/01/2018

4. Học kỳ đăng ký: Học kỳ III năm học 2017-2018

5. Thời gian học: 22/01/2018 đến 02/02/2018 (Tuần 21, 22)

6. Đối với sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm và học vượt: Thực hiện các bước sau

Bước 1: Kiểm tra lịch học của học phần cải thiện (học lại) của lịch tín chỉ có trùng với lịch đã đăng ký học kỳ này hay không?
Bước 2: Viết đơn theo mẫu (Học cải thiện, học lại:Tại đây>> , Học vượt: Tại đây>>); điền đầy đủ thông tin. Ghi rõ nội dung lý do (học lại hoặc học cải thiện hoặc học vượt).
Bước 3: Trình cố vấn học tập (hoặc GVCN) đồng ý ký xác nhận học cải thiện, học lại và học vượt
Bước 4: Nộp tiền học cải thiện, học lại tại phòng Kế hoạch tài chính.
Bước 5: Sau đó nộp lại đơn đăng ký tại phòng Đào tạo (Thầy Trinh). Hạn cuối nộp đơn là đến hết ngày 12/01/2017.

Mọi thắc mắc liên hệ GVCN của mỗi lớp tập hợp gửi về Phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên