THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch mở lớp học phần "Kiểm soát nhiễm khuẩn (QĐK2022)", Đối tượng: Cao đẳng Năm II, Năm III

1. Đối tượng: Cao đẳng Năm II, Năm III

2. Lớp học phần mở: Kiểm soát nhiễm khuẩn (QĐK2022)

3. Thời gian đăng ký: 12/09/2018 đến hết ngày 14/01/2018

4. Học kỳ đăng ký: Học kỳ III năm học 2017-2018

5. Thời gian học: Sẽ công bố trên lịch tín chỉ sau.

Mọi thắc mắc liên hệ GVCN của mỗi lớp tập hợp gửi về Phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên