THÔNG BÁO
BM GDQP-AN kính gửi kế hoạch tổ chức học các nhóm học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 - Nhóm 2 - N1.ĐD 12 và Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 - Nhóm 4 - N3.ĐD 12, Học kỳ II năm học 2017-2018

  KẾ HOẠCH

 V/v giảng dạy môn GDQP-AN khối Cao đẳng Điều dưỡng 12 niên khóa 2017 - 2020

 

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

1. Muc đích:

 Giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ tổ quốc trên lĩnh vực quốc phòng - an  ninh, làm cơ sở để sinh viên thực hiện nhiệm vụ quân sự trong nhà trường, tham gia có hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

 2. Yêu cầu:

 Mỗi sinh viên cần xác định trách nhiệm, thái độ đúng đắn trong học tập môn học GDQP-AN, từ đó tích cực tham gia xậy dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngay khi đang học tập, rèn luyện tại trường.

  II. NỘI DUNG

 Môn học GDQP - AN học phần III gồm 30 tiết (Có tiến trình biểu giảng dạy kèm theo).

  III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

 1. Thời gian (sinh viên chủ động  theo dõi lịch giảng dạy PM tín chỉ)

                 Đợt 1: Từ ngày 02/07/2018 đến ngày 06/07/2018 gồm 117 sv (Có danh sách kèm theo của nhóm học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 - Nhóm 2 - N1.ĐD 12).

 - Đúng 07h00’ ngày 02/07/2018 sinh viên có mặt tại KTX nhà trường.

                 Đợt 2: Từ ngày 10/07/2018 đến ngày 14/07/2018 gồm 107 sv (Có danh sách kèm theo của nhóm học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 - Nhóm 4 - N3.ĐD 12)

 - Đúng 15h00’ ngày 10/07/2018 sinh viên có mặt tại KTX nhà trường.

 2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Y tế Huế.

 3. Tổ chức và biên chế

 - Tổ chức:

 + Tổ chức học tập trung và quản lý sinh viên theo nội quy đối với sinh viên học tập và rèn luyện môn học GDQP - AN tại trường Cao đẳng Y tế Huế.

 + Tổ chức ở nội trú theo quy định của nhà trường.

 + Mỗi sinh viên được phát 02 bộ quần áo, 01 mũ mềm, 01 dây lưng, 1 chiếu.

 + Sinh viên tự trang bị: màn, gối, vỏ chăn, giày ...và các vật dụng cá nhân.

 + Sinh viên tự túc ăn uống.

 - Biên chế mỗi đợt học:

 + Biên chế 01 đại đội, 03 trung đội, 9 - 10 tiểu đội: 01 lớp học lý thuyết và 03 lớp học thực hành (Có danh sách kèm theo).

 + Cán bộ quản lý đại đội do giảng viên bộ môn GDTC - QP đảm nhiệm.

 + Cán bộ quản lý trung đội, tiểu đội do sinh viên đảm nhiệm.

 

BM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên