THÔNG BÁO
Phòng Quản lý Học sinh - Sinh viên kính gửi lịch học chính trị đầu khóa năm học 2018 - 2018, Khối Cao đẳng (chính quy), Trung cấp (chính quy)

LỊCH GIẢNG CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA

1. CÁC LỚP NĂM THỨ I:

STT

LỚP

SĨ SỐ

TỔNG SỐ

SỐ BUỔI

NGÀY THỨ 7
(sáng - Chiều)

GIẢNG ĐƯỜNG

GIẢNG VIÊN

1

CĐ ĐD 13 A

70

140

2

22/9/2018

C 13

- Thầy Đức
- Thầy Thượng

CĐ ĐD 13 B

70

2

CĐ ĐD 13 C

70

103

2

22/9/2018

C 14

- Thầy Đức
- Thầy Thượng

CĐ XN 8

33

3

CĐ DS 8 A

55

110

2

29/9/2018

C 13

- Thầy Đức
- Thầy Thượng

CĐ DS 8 B

55

4

CĐ DS 8 C

55

110

2

29/9/2018

C 14

- Thầy Đức
- Thầy Thượng

CĐ DS 8 D

55

5

CĐ DS 8 E

55

110

2

06/10/2018

C 13

- Thầy Đức
- Thầy Thượng

CĐ DS 8 F

55

2. CÁC LỚP NĂM THỨ II:

STT

LỚP

SĨ SỐ

TỔNG SỐ

SỐ BUỔI

NGÀY CN
(sáng - Chiều)

GIẢNG ĐƯỜNG

GIẢNG VIÊN

1

CĐ ĐD 12 A

55

153

2

16/09/2018

C 13

- Thầy Thượng
- Cô Liên

CĐ ĐD 12 B

52

CĐ ĐD 12 C

46

2

CĐ ĐD 12 D

42

133

2

16/09/2018

C 14

- Thầy Thượng
- Cô Liên

CĐ ĐD 12 E

48

CĐ ĐD 12 F

43

3

CĐ ĐD 12 V-N K 1

42

124

2

23/09/2018

C 13

- Thầy Thượng
- Cô Liên

CĐ HS 7

23

CĐ XN 7

59

4

CĐ DS 7 A

59

117

2

23/09/2018

C 14

- Thầy Thượng
- Cô Liên

CĐ DS 7 B

58

5

CĐ DS 7 C

60

116

2

30/09/2018

C 13

- Thầy Thượng
- Cô Liên

CĐ DS 7 D

56

6

CĐ DS 7 E

55

116

2

30/09/2018

C 14

- Thầy Thượng
- Cô Liên

CĐ DS 7 F

61

7

CĐ DS 7 G

62

128

2

07/10/2018

C 13

- Thầy Thượng
- Cô Liên

CĐ DS 7 H

66

3. CÁC LỚP NĂM THỨ III:

STT

LỚP

SĨ SỐ

TỔNG SỐ

SỐ BUỔI

NGÀY CN
(sáng - Chiều)

GIẢNG ĐƯỜNG

GIẢNG VIÊN

1

CĐ ĐD 11A

73

150

2

07/10/2018

C 14

- Thầy Thượng
- Cô Liên

CĐ ĐD 11C

77

2

CĐ ĐD 11B

82

130

2

14/10/2018

C 13

- Thầy Thượng
- Cô Liên

CĐ XN 6

48

4

CĐ DS 6A

88

130

2

14/10/2018

C 14

- Thầy Thượng
- Cô Liên

CĐ HS 6

42

5

CĐ DS 6B

99

113

2

21/10/2018

C 13

- Thầy Thượng
- Cô Liên

YHDP 8

14

6

CĐ DS 6C

95

125

2

21/10/2018

C 14

- Thầy Thượng
- Cô Liên

YHCT 20

30

PHÒNG QLHS-SV


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên