THÔNG BÁO
Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017; Đối tượng: Sinh viên Cao đẳng (Hệ niên chế, Tín chỉ); Lưu ý: Đối với sinh viên theo hệ tín chỉ đăng nhập PM đào tạo tín chỉ để biết rõ chi tiết phòng thi ...

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017 KHỐI CAO ĐẲNG

 

 

ĐỐI TƯỢNG: CĐĐD 9, CĐĐD 10, CĐĐD 11, CĐ DƯỢC 4, CĐ DƯỢC 5, CĐ DƯỢC 6

CĐ XÉT NGHIỆM YH 4 , CĐ XÉT NGHIỆM YH 5, CĐ XÉT NGHIỆM YH 6 , CĐ HỘ SINH 4, CĐ HỘ SINH 5, CĐ HỘ SINH 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Lớp

Môn thi

Hình thức

SL
SV ĐK thêm

Ngày thi

Thời gian

GĐ thi

Thứ

Sáng
7h15

Sáng
9h15

Chiều
13h45

Chiều
15h30

HỆ NIÊN CHẾ

1

CĐ ĐD 9

CSSK PN, BM và GĐ 1

TN

 

4

 

 

04/01/2017

 

60 phút

HT 1: 68
GĐ 11: 68
GĐ 13: 68
GĐ 14: 67
GĐ 19: 67
GĐ 17: 28
GĐ 18: 28
GĐ 15: 28
GĐ 16: 28

2

CSSK cộng đồng

TN

 

6

 

 

06/01/2017

 

60 phút

3

ĐLCM Đảng CSVN

TL

 

7

 

 

07/01/2017

 

90 phút

4

CSSK PN, BM và GĐ 2

TN

 

2

 

 

09/01/2017

 

60 phút

5

CSSK trẻ em  2 (nâng cao)

TN

 

4

 

 

11/01/2017

 

60 phút

6

CSSK bệnh Truyền nhiễm

TN

 

6

 

 

13/01/2017

 

60 phút

7

Quản lý điều dưỡng

TL

 

2

 

 

16/01/2017

 

90 phút

1

CĐ ĐD 10

CSSKNL bệnh nội khoa

TL

 

3

 

10/01/2017

 

 

90 phút

HT 1: 60
GĐ 11: 59
GĐ 13: 59

2

CSSKNL bệnh ngoại khoa

TN

 

5

 

12/01/2017

 

 

60 phút

3

Sinh lý bệnh

TN

 

7

 

14/01/2017

 

 

60 phút

4

Kiểm soát nhiễm khuẩn

TN

 

3

 

17/01/2017

 

 

60 phút

5

Sức khoẻ-Nâng cao SKHVCN

TL

 

5

 

19/01/2017

 

 

90 phút

6

Sức khoẻ - Môi trường & VS

TN

 

3

 

07/02/2017

 

 

60 phút

7

Dược lý

TN

 

5

 

09/02/2017

 

 

60 phút

8

Điều dưỡng cơ sở 2

OSPE

 

 

GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho SV, trước ngày thi báo về PĐT

1

CĐ Hộ sinh 4

Chăm  sóc sơ sinh

TN

 

3

 

03/01/2017

 

 

60 phút

GĐ 14: 71

2

Chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi

TN

 

5

 

05/01/2017

 

 

60 phút

3

Quản  lý hộ sinh

TN

 

3

 

10/01/2017

 

 

60 phút

4

Y học cổ truyền

TN

 

5

 

12/01/2017

 

 

60 phút

5

Dân số - KHHGĐ

TN

 

7

 

14/01/2017

 

 

60 phút

6

Phá thai an toàn

TN

 

3

 

17/01/2017

 

 

60 phút

7

CSSK vị thành niên

TN

 

5

 

19/01/2017

 

 

60 phút

1

CĐ XN Y học 4

Vi sinh 2

TL

 

4

 

04/01/2017

 

 

90 phút

GĐ 17: 28
GĐ 18: 28
GĐ 15: 28
GĐ 16: 26

2

Độc chất học lâm sàng

TL

 

6

 

06/01/2017

 

 

90 phút

3

ĐLCM Đảng CSVN

TL

 

7

 

07/01/2017

 

 

90 phút

4

Bảo đảm và KT chất lượng XN

TN

 

2

 

09/01/2017

 

 

60 phút

5

Hóa sinh 2

TL

 

4

 

11/01/2017

 

 

90 phút

6

Huyết học 2

TL

 

6

 

13/01/2017

 

 

90 phút

7

KTCĐ sinh học phân tử

TL

 

2

 

16/01/2017

 

 

90 phút

8

Vi sinh 3

TL

 

4

 

18/01/2017

 

 

90 phút

9

Ký sinh trùng 2

TL

 

6

 

20/01/2017

 

 

90 phút

10

TH Vi sinh 2

TH

 

 

GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho SV, trước ngày thi báo về PĐT

11

TH Vi sinh 3

TH

 

 

12

TH Ký sinh trùng 2

OSPE

 

 

13

TH Hóa sinh 2

TH

 

 

14

TH Huyết học 2

TH

 

 

1

CĐ XN Y học 5

Những NLCB CN M – L 2

TL

 

3

 

10/01/2017

 

 

90 phút

GĐ 19: 48

2

Anh văn chuyên ngành

TN

 

5

 

12/01/2017

 

 

60 phút

3

Di truyền y học

TL

 

7

 

14/01/2017

 

 

90 phút

4

Kỹ thuật XNCB 1

TL

 

3

 

17/01/2017

 

 

90 phút

5

Y đức

TN

 

5

 

19/01/2017

 

 

60 phút

6

GDSK – DSKHHGĐ-SKSS

TN

 

3

 

07/02/2017

 

 

60 phút

7

Dịch  tễ học

TN

 

5

 

09/02/2017

 

 

60 phút

8

TT Kỹ thuật XNCB 1

TH

 

 

GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho SV, trước ngày thi báo về PĐT

9

Giáo dục thể chất

TH

 

 

HỆ TÍN CHỈ

1

CĐĐD 11

Anh văn CB 1

TN

GĐ 14: 2

4

 

04/01/2017

 

 

90 phút

HT 1: 67
GĐ 11: 67
GĐ 13: 67
GĐ 14: 67

2

Vật lý ĐC-Lý sinh

TL

 

6

 

06/01/2017

 

 

90 phút

3

Xác suất, thống kê y học

TL

 

7

 

07/01/2017

 

 

90 phút

4

Đạo đức và NN người ĐD

TN

 

2

 

09/01/2017

 

 

60 phút

5

Hoá học

TN

 

4

 

11/01/2017

 

 

60 phút

6

Pháp luật & TCYT

TN

 

6

 

13/01/2017

 

 

60 phút

7

Y đức

TN

GĐ 14: 2

2

 

16/01/2017

 

 

60 phút

8

Pháp luật ĐC

TN

 

4

 

18/01/2017

 

 

60 phút

9

Giáo dục thể chất

TH

Sân bãi: 9

 

Nhóm 1:
27/12/2016
Nhóm 2:
03/01/2017
Nhóm 3:
30/12/2016

 

 

 

 

Sân bãi: (Tập trung 7h00)

1

CĐ XN Y học 6

Anh văn CB 1

TN

 

4

04/01/2017

 

 

 

90 phút

GĐ 17: 31
GĐ 16: 30

2

Kiểm soát nhiễm khuẩn

TN

 

6

06/01/2017

 

 

 

60 phút

3

Sinh học & di truyền

TN

 

7

07/01/2017

 

 

 

60 phút

4

Pháp luật ĐC

TN

 

2

09/01/2017

 

 

 

60 phút

5

Y đức

TN

GĐ 17: 2
GĐ 16: 1

4

11/01/2017

 

 

 

60 phút

6

Pháp luật và TCYT

TN

 

6

13/01/2017

 

 

 

60 phút

7

Hoá học

TN

 

2

16/01/2017

 

 

 

60 phút

8

Giáo dục thể chất

TH

 

3

 

03/01/2017

 

 

 

Sân bãi: 61 (Nhóm 4: Tập trung 9h00)

9

Giải phẫu - Sinh lý

OSPE

 

6

 

 

 

 

 

GĐ 12: 61, Đăng nhập PM tín chỉ

1

CĐ Hộ sinh 6

Vi sinh - Ký sinh trùng

TN

GĐ 19: 1

4

04/01/2017

 

 

 

60 phút

GĐ 19: 50

2

Những Ng.lý CBCN M-L 1

TL

GĐ 18: 31

6

06/01/2017

 

 

 

90 phút

3

Sinh học & Di truyền

TN

GĐ 19: 1

7

07/01/2017

 

 

 

60 phút

4

Vật lý ĐC-Lý sinh

TL

 

2

09/01/2017

 

 

 

90 phút

5

Xác suất, thống kê y học

TL

 

6

13/01/2017

 

 

 

90 phút

6

Hoá học

TN

 

2

16/01/2017

 

 

 

60 phút

7

Tin học

TH

 

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập PM tín chỉ

8

Giải phẫu - Sinh lý

OSPE

 

 

 

 

 

 

 

GĐ 12: 50, Đăng nhập PM tín chỉ

1

CĐ Dược 6

Anh văn CB 1

TN

GĐ 14: 1

4

04/01/2017

 

 

 

90 phút

HT 1: 68
GĐ 11: 68
GĐ 13: 68
GĐ 14: 67
GĐ 15: 28

2

Những Ng.lý CBCN M-L 1

TL

GĐ 14: 1

6

06/01/2017

 

 

 

90 phút

3

Sinh học & Di truyền

TN

GĐ 13: 2
GĐ 14: 2

7

07/01/2017

 

 

 

60 phút

4

Pháp luật ĐC

TN

GĐ 14: 1

2

09/01/2017

 

 

 

60 phút

5

Y đức

TN

GĐ 14: 1

4

11/01/2017

 

 

 

60 phút

6

Xác suất, thống kê y học

TL

GĐ 13: 2
GĐ 14: 2

6

13/01/2017

 

 

 

90 phút

7

Hóa học ĐC-VC

TN

GĐ 13: 4
GĐ 14: 4

2

16/01/2017

 

 

 

60 phút

8

Tin học

TH

 

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập PM tín chỉ

1

CĐ Hộ sinh 5

Dịch  tễ học

TN

 

4

 

 

 

04/01/2017

60 phút

GĐ 14: 40

2

Dược lý

TN

 

6

 

 

 

06/01/2017

60 phút

GĐ 14: 40

3

CSSKNL bệnh nội khoa & ngoại khoa

TL

 

7

 

 

 

07/01/2017

90 phút

GĐ 14: 42

4

Y đức

TN

 

2

 

 

 

09/01/2017

60 phút

GĐ 14: 38

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TL

 

4

 

 

 

11/01/2017

90 phút

PM tín chỉ

6

CSSK Nam học, PN & Thai nghén

TN

 

6

 

 

 

13/01/2017

60 phút

GĐ 14: 42

7

TT CSSK Nam học, PN & Thai nghén

LS

 

6

 

30/12/2016

 

 

 

BV 1: 42 (Nhóm 1, Nhóm 2: 9h00)

8

Giải phẫu – Sinh lý chuyên ngành

OSPE

 

7

03/12/2016

 

 

 

 

TLS 5: 42 (Nhóm 1: 7h00,
 Nhóm 2: 9h00)

1

CĐ Dược 5

Dược liệu

TN

GĐ 11: 4
GĐ 13: 4

4

 

 

 

04/01/2017

60 phút

HT 1: 63; GĐ 11: 64; GĐ 13: 64 = 193

2

Bệnh học cơ sở

TN

GĐ 11: 5
GĐ 13: 5

6

 

 

 

06/01/2017

60 phút

HT 1: 60; GĐ 11: 60; GĐ 13: 58 = 178

3

Anh văn chuyên ngành

TN

GĐ 11: 5
GĐ 13: 5

7

 

 

 

07/01/2017

60 phút

HT 1: 61, GĐ 11: 61, GĐ 13: 61 = 183

4

Hóa phân tích

TN

GĐ 11: 3
GĐ 13: 4

2

 

 

 

09/01/2017

60 phút

HT 1: 64; GĐ 11: 64; GĐ 13: 64 = 192

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TL

GĐ 11: 7
GĐ 13: 8

4

 

 

 

11/01/2017

90 phút

HT 1: 72, GĐ 11: 72, GĐ 13: 71

6

Hóa sinh

TN

GĐ 11: 5
GĐ 13: 5

6

 

 

 

13/01/2017

60 phút

HT 1: 64; GĐ 11: 64; GĐ 13: 64 = 192

7

Hóa Dược

TN

GĐ 11: 6
GĐ 13: 5

2

 

 

 

16/01/2017

60 phút

HT 1: 66; GĐ 11: 65; GĐ 13: 65 = 196

1

CĐ Dược 4

Marketing dược

TL

 

3

03/01/2017

 

 

 

90 phút

HT 1, GĐ 11, GĐ 13: 68; GĐ 14, GĐ 19: 65;
GĐ 17, GĐ 18: 28 = 390

2

Pháp luật-TCQL Dược

TL

 

5

05/01/2017

 

 

 

90 phút

HT 1, GĐ 11: 68, GĐ 13: 67; GĐ 14, GĐ 19: 65;
GĐ 17, GĐ 18: 28 = 389

3

Bào chế

TN

 

3

10/01/2017

 

 

 

60 phút

HT 1, GĐ 11, GĐ 13, GĐ 14: 68;
GĐ 19: 67 = 339

4

Kiểm nghiệm

TL

 

5

12/01/2017

 

 

 

90 phút

HT 1, GĐ 11, GĐ 13: 68; GĐ 14, GĐ 19: 64;
GĐ 17, GĐ 18: 28 = 388

5

Dược lý 2

TN

 

3

17/01/2017

 

 

 

60 phút

HT 1, GĐ 11, GĐ 13: 65; GĐ 14, GĐ 19: 64;
GĐ 17, GĐ 18: 28 = 379

6

Dược lâm sàng

TN

 

5

19/01/2017

 

 

 

60 phút

HT 1, GĐ 11, GĐ 13: 64; GĐ 14, GĐ 19: 64;
GĐ 17, GĐ 18: 28 = 376

 
PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên