THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018; Khối Cao đẳng (Niên chế, tín chỉ); Trung cấp (Tín chỉ) đến học sinh - sinh viên. Lưu ý: Học sinh - Sinh viên (tín chỉ) đăng nhập tại khoản để kiểm tra phòng thi, ngày thi, hình thức thi....
 

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 KHỐI CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP (TÍN CHỈ)

ĐỐI TƯỢNG: CĐĐD 10, CĐĐD 11, CĐĐD 12,CĐ DƯỢC 5, CĐ DƯỢC 6, CĐ DƯỢC 7

CĐ XÉT NGHIỆM YH 5, CĐ XÉT NGHIỆM YH 6, CĐ KT XÉT NGHIỆM YH 7, CĐ HỘ SINH 5, CĐ HỘ SINH 6, CĐ HỘ SINH 7,

TC YHCT 20

Lưu ý: Học sinh - Sinh viên (tín chỉ) đăng nhập tài khoản để kiểm tra phòng thi, ngày thi, hình thức thi..... Mọi thắc mắc phản
hồi về phòng Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Lớp

Môn thi

Hình Thức

Ngày thi

Thời
gian

GĐ thi

Thứ

Sáng
7h15

Sáng
9h15

Chiều
13h45

Chiều
15h30

HỆ NIÊN CHẾ

1

CĐ Điềudưỡng 10

Đường lối CMĐCS Việt Nam

TL

4

 

 

03/01/2018

 

90 phút

GĐ 11: 75
GĐ 13: 75
GĐ 15: 27

2

Quản lý điều dưỡng

TL

6

 

 

05/01/2018

 

90 phút

3

CSSK PN, BM và GĐ 1

TN

2

 

 

08/01/2018

 

60 phút

4

CSSK cộng đồng

TN

4

 

 

10/01/2018

 

60 phút

5

CSSK PN, BM và GĐ 2 (nâng cao)

TN

6

 

 

12/01/2018

 

60 phút

6

CSSK trẻ em 2 (nâng cao)

TN

2

 

 

15/01/2018

 

60 phút

7

CSSK bệnh Truyền nhiễm

TN

4

 

 

17/01/2018

 

60 phút

8

TT CSSK PN, BM và GĐ 1

TH

 

GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho SV, trước ngày thi báo về PĐT

9

TT CSSK trẻ em 2 (nâng cao)

TH

 

10

TT ĐD Truyền nhiễm

TH

 

1

CĐ Xét nghiệm Y học 5

Đường lối CMĐCS Việt Nam

TL

4

 

 

03/01/2018

 

90 phút

HT I: 48

2

Bảo đảm & Kiểm tra chất lượng xét nghiệm

TL

6

05/01/2018

 

 

 

90 phút

3

Độc chất học lâm sàng

TL

2

08/01/2018

 

 

 

90 phút

4

KTCĐ sinh học phân tử

TL

4

10/01/2018

 

 

 

90 phút

5

Hóa sinh 2

TL

6

12/01/2018

 

 

 

90 phút

6

Huyết học 2

TL

2

15/01/2018

 

 

 

90 phút

7

Ký sinh trùng 2

TL

4

17/01/2018

 

 

 

90 phút

8

Vi sinh 2

TL

6

19/01/2018

 

 

 

90 phút

9

Vi sinh 3

TL

7

20/01/2018

 

 

 

90 phút

10

TH Vi sinh 2

TH

 

GVGD, Bộ môn tự sắp xếp lịch thi cho SV, trước ngày thi báo về PĐT

11

TH Vi sinh 3

TH

 

12

TH Ký sinh trùng 2

OSPE

 

13

TH Hóa sinh 2

TH

 

14

TH Huyết học 2

TH

 

HỆ TÍN CHỈ

1

CĐ Điềudưỡng 11

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2

TL

4

 

03/01/2018

 

 

90 phút

GĐ 11: 73, GĐ 13: 73, GĐ 14: 60,
GĐ 18: 30

3

Anh văn chuyên ngành

TN

6

 

05/01/2018

 

 

60 phút

GĐ 11: 72, GĐ 13: 71, GĐ 14: 60,
GĐ 18: 30

 

Sức khỏe và hành vi con người

TL

2

 

08/01/2018

 

 

90 phút

GĐ 11: 72, GĐ 13: 71, GĐ 14: 60,
GĐ 18: 30

4

Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa

TL

4

 

10/01/2018

 

 

90 phút

GĐ 11: 72, GĐ 13: 71, GĐ 14: 60,
GĐ 18: 30

5

Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa

TN

6

 

12/01/2018

 

 

60 phút

GĐ 11: 72, GĐ 13: 71, GĐ 14: 60,
GĐ 18: 30

6

Sinh lý bệnh

TN

2

 

15/01/2018

 

 

60 phút

GĐ 11: 75, GĐ 13: 75, GĐ 14: 64,
GĐ 18: 30

7

TT Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa

TH

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

8

TT Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa

TH

 

9

Điều dưỡng cơ sở 2

OSPE

 

1

CĐ Điềudưỡng 12

Pháp luật đại cương

TN

4

 

 

 

03/01/2018

60 phút

GĐ 11:75, GĐ 13: 75, GĐ 14: 64,
GĐ 19: 68, P.THTin: 26, GĐ 17: 31,
GĐ 18: 32

2

Tiếng Anh cơ bản 1
Tiếng Nhật cơ bản 1

TN

6

 

 

 

05/01/2018

90 phút

GĐ 11: 70, GĐ 13: 70, GĐ 14: 60,
GĐ 19: 60, GĐ 17: 28, GĐ 18: 29,
HT I (Tiếng Nhật CB 1): 47

3

Khoa học tự nhiên

TL

2

 

 

 

08/01/2018

90 phút

GĐ 11:72, GĐ 13: 72, GĐ 14: 64,
GĐ 19: 68, P.THTin: 26, GĐ 17: 31,
GĐ 18: 31

4

Pháp luật và Tổ chức Y tế

TN

4

 

 

 

10/01/2018

60 phút

GĐ 11:72, GĐ 13: 72, GĐ 14: 64,
GĐ 19: 68, P.THTin: 26, GĐ 17: 31,
GĐ 18: 31

5

Nghề nghiệp và Đạo đức người Điều dưỡng

TN

6

 

 

 

12/01/2018

60 phút

GĐ 11:72, GĐ 13: 72, GĐ 14: 64,
GĐ 19: 68, P.THTin: 26, GĐ 17: 31,
GĐ 18: 31

6

Giáo dục thể chất

TH

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

7

Tin học

TH

 

8

Điều dưỡng cơ sở 1

OSPE

 

1

CĐ Xét nghiệm Y học 6

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2

TL

4

 

03/01/2018

 

 

90 phút

GĐ 19: 51

2

Anh văn chuyên ngành

TN

6

 

05/01/2018

 

 

60 phút

GĐ 19: 47

3

Dược lý

TN

2

 

08/01/2018

 

 

60 phút

GĐ 19: 52

4

Bệnh học cơ sở

TN

4

 

10/01/2018

 

 

60 phút

GĐ 19: 51

5

Sức khỏe sinh sản

TN

6

 

12/01/2018

 

 

60 phút

GĐ 19: 50

6

Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản

TL

2

 

15/01/2018

 

 

90 phút

GĐ 19: 50

7

Di truyền y học

TL

4

 

17/01/2018

 

 

90 phút

GĐ 19: 50

8

Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản

TH

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

1

CĐ KT Xét nghiệm Y học 7

Pháp luật đại cương

TN

4

 

 

 

03/01/2018

60 phút

GĐ 15: 30, GĐ 16: 31

2

Tiếng Anh cơ bản 1

TN

6

 

 

 

05/01/2018

90 phút

GĐ 15: 30, GĐ 16: 30

3

Khoa học tự nhiên

TL

2

 

 

 

08/01/2018

90 phút

GĐ 15: 30, GĐ 16: 30

4

Giải phẫu - Sinh lý

OSPE

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

5

Giáo dục thể chất

TH

 

6

Điều dưỡng cơ bản

OSPE

 

1

CĐ Hộ sinh 5

Dinh dưỡng - Tiết chế

TN

4

 

 

03/01/2018

 

60 phút

GĐ 14: 42

2

Giao tiếp và giáo dục sức khỏe

TL

6

 

 

05/01/2018

 

90 phút

3

Sức khỏe và hành vi con người

TL

2

 

08/01/2018

 

 

90 phút

HT I: 42

4

Chăm sóc trẻ sơ sinh và dưới 5 tuổi

TN

4

 

 

10/01/2018

 

60 phút

GĐ 14: 42

5

Quản lý hộ sinh và dân số KHHGĐ

TN

6

 

 

12/01/2018

 

60 phút

6

Chăm sóc SK vị thành niên, phá thai an toàn và vô sinh

TN

2

 

 

15/01/2018

 

60 phút

7

Y học cổ truyền

TN

4

 

 

17/01/2018

 

60 phút

8

TT Quản lý hộ sinh và dân số KHHGĐ

TH

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

9

TT Chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi

TH

 

10

TT Chăm sóc sức khỏe vị thành niên, phá thai an toàn và vô sinh

TH

 

1

CĐ Hộ sinh 6

Y đức

TN

4

03/01/2018

 

 

 

60 phút

GĐ 19: 44

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TL

6

05/01/2018

 

 

 

90 phút

GĐ 19: 61

3

Dịch tễ học

TN

2

08/01/2018

 

 

 

60 phút

GĐ 19: 42

4

Anh văn cơ bản 2

TN

4

10/01/2018

 

 

 

90 phút

GĐ 19: 41

5

Dược lý

TN

6

12/01/2018

 

 

 

60 phút

GĐ 19: 39

6

Chăm sóc SK người lớn bệnh nội và ngoại khoa

TL

2

15/01/2018

 

 

 

90 phút

GĐ 19: 42

7

Chăm sóc sức khỏe nam học, phụ nữ và thai nghén

TN

4

17/01/2018

 

 

 

60 phút

GĐ 19: 43

8

Giải phẫu - Sinh lý chuyên ngành

OSPE

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

9

TT Chăm sóc sức khỏe nam học, phụ nữ và thai nghén

TH

 

1

CĐ Hộ sinh 7

Khoa học tự nhiên

TL

3

02/01/2018

 

 

 

90 phút

HT II: 23

2

Tiếng Anh cơ bản 1

TN

5

04/01/2018

 

 

 

90 phút

3

Vi sinh-Ký sinh trùng-Hóa sinh

TN

3

09/01/2018

 

 

 

60 phút

4

Giáo dục quốc phòng-An ninh 2

TL

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

5

Giáo dục quốc phòng-An ninh 3

TH

 

6

Tin học

TH

 

7

Giải phẫu - Sinh lý

OSPE

 

1

CĐ Dược 5

Pháp luật - Tổ chức và quản lý dược

TL

4

 

 

03/01/2018

 

90 phút

GĐ 19: 53, GĐ 16: 36, GĐ 17: 36,
GĐ 18: 36, P.TH Tin: 25

2

Bào chế

TN

6

 

 

05/01/2018

 

60 phút

GĐ 19: 53, GĐ 16: 36, GĐ 17: 36,
GĐ 18: 36, P.TH Tin: 26

3

Marketting dược

TL

2

 

 

08/01/2018

 

90 phút

GĐ 19: 55, GĐ 16: 36, GĐ 17: 36,
GĐ 18: 36; P.TH Tin: 26

4

Kiểm nghiệm

TL

4

 

 

10/01/2018

 

90 phút

GĐ 19: 58, GĐ 16: 36, GĐ 17: 36,
GĐ 18: 36, P.TH Tin: 26

5

Dược lâm sàng

TN

6

 

 

12/01/2018

 

60 phút

GĐ 19: 65, GĐ 16: 36, GĐ 17: 36,
GĐ 18: 36, P.TH Tin: 26

6

Dược lý 2

TN

2

 

 

15/01/2018

 

60 phút

GĐ 19: 60, GĐ 16: 36, GĐ 17: 36,
GĐ 18: 36, P.TH Tin: 26

1

CĐ Dược 6

Pháp chế Dược

TN

4

03/01/2018

 

 

 

60 phút

GĐ 11: 76, GĐ 13: 76, GĐ 14: 65,
GĐ 17: 36, GĐ 18: 36

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TL

6

05/01/2018

 

 

 

90 phút

GĐ 11: 75, GĐ 13: 76, GĐ 14: 60,
GĐ 17: 30, GĐ 18: 30, GĐ 15: 28

3

Anh văn chuyên ngành

TN

2

08/01/2018

 

 

 

60 phút

GĐ 11: 75, GĐ 13: 75, GĐ 14: 63,
GĐ 17: 30, GĐ 18: 30

4

Dược liệu

TN

4

10/01/2018

 

 

 

60 phút

GĐ 11: 75, GĐ 13: 75, GĐ 14: 65,
GĐ 17: 36, GĐ 18: 36

5

Hóa dược

TN

6

12/01/2018

 

 

 

60 phút

GĐ 11: 77, GĐ 13: 76, GĐ 14: 65,
GĐ 17: 36, GĐ 18: 36

6

Bệnh học cơ sở

TN

2

15/01/2018

 

 

 

60 phút

GĐ 11: 75, GĐ 13: 76, GĐ 14: 60,
GĐ 17: 30, GĐ 18: 30, GĐ 15: 28

7

Hóa sinh

TN

4

17/01/2018

 

 

 

60 phút

GĐ 11: 78, GĐ 13: 78, GĐ 14: 65,
GĐ 17: 36, GĐ 18: 36

1

CĐ Dược 7

Khoa học tự nhiên

TL

3

02/01/2018

 

 

 

90 phút

HT I: 75, GĐ 11: 75, GĐ 13: 75, GĐ 14: 63, GĐ 19: 65, P.THTin: 26, GĐ 17: 36, GĐ 18: 36, GĐ 15: 28, GĐ 16: 36

2

Tiếng Anh cơ bản 1

TN

5

04/01/2018

 

 

 

90 phút

HT I: 75, GĐ 11: 75, GĐ 13: 75, GĐ 14: 63, GĐ 19: 65, P.THTin: 26, GĐ 17: 36, GĐ 18: 36, GĐ 15: 28, GĐ 16: 36

 

Lý luận chính trị 1

TL

3

09/01/2018

 

 

 

90 phút

HT I: 75, GĐ 11: 75, GĐ 13: 75, GĐ 14: 63, GĐ 19: 65, P.THTin: 26, GĐ 17: 36, GĐ 18: 36, GĐ 15: 28, GĐ 16: 36

4

Giáo dục quốc phòng-An ninh 2

TL

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

5

Giáo dục quốc phòng-An ninh 3

TH

 

6

Giải phẫu - Sinh lý

OSPE

 

1

TC YHCT 20

Y đức và Pháp luật tổ chức y tế

TN

2

22/01/2018

 

 

 

60 phút

GĐ 15: 29

2

Lý luận cơ bản YHCT

TN

4

24/01/2018

 

 

 

60 phút

3

Chính trị

TL

6

26/01/2018

 

 

 

90 phút

4

Bệnh học y học hiện đại

TN

2

29/01/2018

 

 

 

60 phút

5

Giải phẫu - Sinh lý - Vi sinh - Ký sinh trùng

TN

4

31/01/2018

 

 

 

60 phút

6

Điều dưỡng cơ bản & KT điều dưỡng

OSPE

 

GVGD chủ động về phòng đào tạo sắp xếp lịch thi tránh chồng chéo
và lấy danh sách dự thi của SV

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên