THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi và danh sách sinh viên thi lần 2 học kỳ I năm học 2016-2017 đến sinh viên Khối Cao đẳng (Tín chỉ)

Danh sách SV thi Lần 2: Tại đây>>

Đề nghị: Sinh viên có tên trong danh sách nộp lệ phí thi Lần 2 trước ngày 13/02/2017 tại Phòng Kế hoạch Tài Chính

LỊCH THI HỌC KỲ I (LẦN 2) NĂM HỌC 2016 - 2017 KHỐI CAO ĐẲNG (TÍN CHỈ)

ĐỐI TƯỢNG: CĐĐD 11, CĐ DƯỢC 4, CĐ DƯỢC 5, CĐ DƯỢC 6, CĐ XÉT NGHIỆM YH 6, CĐ HỘ SINH 5, CĐ HỘ SINH 6

Kính gửi: Các Khoa, Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Lớp

Môn thi

Hình thức

Khoa

SL
SV

Ngày thi

Thời gian

GĐ thi

Thứ

Sáng
9h15

Chiều
13h45

1

CĐĐD 11

Anh văn CB 1

TN

KHCB

9 (ĐD, XN, DS)

4

15/02/2017

 

90 phút

GĐ 16

2

Vật lý ĐC-Lý sinh

TL

KHCB

8 (ĐD, HS)

6

17/02/2017

 

90 phút

P.TT Lý-Sinh

3

Xác suất, thống kê y học

TL

KHCB

33 (ĐD, DS, HS)

2

13/02/2017

 

90 phút

GĐ 11

4

Đạo đức và NN người ĐD

TN

ĐD

1

2

 

13/02/2017

60 phút

GĐ 16

5

Hoá học

TN

KHCB

16 (ĐD, XN, HS)

3

14/02/2017

 

60 phút

GĐ 16

6

Pháp luật và TCYT

TN

Y

4

3

 

14/02/2017

60 phút

GĐ 16

7

Y đức

TN

Y

7 (ĐD, DS)

4

 

15/02/2017

60 phút

P.TT Lý-Sinh

8

Pháp luật ĐC

TN

KHCB

5 (ĐD, DS)

5

16/02/2017

 

60 phút

P.TT Lý-Sinh

9

Giáo dục thể chất

TH

KHCB

43 (ĐD, XN)

2

 

13/02/2017

 

Sân bãi 1

1

CĐ XN Y học 6

Anh văn CB 1

TN

KHCB

9 (ĐD, XN, DS)

4

15/02/2017

 

90 phút

GĐ 16

2

Kiểm soát nhiễm khuẩn

TN

ĐD

1

2

13/02/2017

 

60 phút

GĐ 11

3

Hoá học

TN

KHCB

16 (ĐD, XN, HS)

3

14/02/2017

 

60 phút

GĐ 16

4

Giáo dục thể chất

TH

KHCB

43 (ĐD, XN)

2

 

13/02/2017

 

Sân bãi 1

1

CĐ Hộ sinh 6

Vi sinh - Ký sinh trùng

TN

Y

3

2

 

13/02/2017

60 phút

GĐ 16

2

Những Ng.lý CBCN M-L 1

TL

KHCB

24 (DS, HS)

3

 

14/02/2017

90 phút

GĐ 16

3

Sinh học & Di truyền

TN

KHCB

5 (HS, DS)

5

 

16/02/2017

60 phút

P.TT Lý-Sinh

4

Vật lý ĐC-Lý sinh

TL

KHCB

8 (ĐD, HS)

6

17/02/2017

 

90 phút

P.TT Lý-Sinh

5

Xác suất, thống kê y học

TL

KHCB

33 (ĐD, DS, HS)

2

13/02/2017

 

90 phút

GĐ 11

6

Hoá học

TN

KHCB

16 (ĐD, XN, HS)

3

14/02/2017

 

60 phút

GĐ 16

7

Tin học

TH

KHCB

4 (HS, DS)

6

 

17/02/2017

 

P.TH Tin

1

CĐ Dược 6

Anh văn CB 1

TN

KHCB

9 (ĐD, XN, DS)

4

15/02/2017

 

90 phút

GĐ 16

2

Những Ng.lý CBCN M-L 1

TL

KHCB

24 (DS, HS)

3

 

14/02/2017

90 phút

GĐ 16

3

Sinh học & Di truyền

TN

KHCB

5 (HS, DS)

5

 

16/02/2017

60 phút

P.TT Lý-Sinh

4

Pháp luật ĐC

TN

KHCB

5 (ĐD, DS)

5

16/02/2017

 

60 phút

P.TT Lý-Sinh

5

Y đức

TN

Y

7 (ĐD, DS)

4

 

15/02/2017

60 phút

P.TT Lý-Sinh

6

Xác suất, thống kê y học

TL

KHCB

33 (ĐD, DS, HS)

2

13/02/2017

 

90 phút

GĐ 11

7

Hóa học ĐC-VC

TN

KHCB

4

2

 

13/02/2017

60 phút

GĐ 16

8

Tin học

TH

KHCB

4 (HS, DS)

6

 

17/02/2017

 

P.TH Tin

1

CĐ Dược 5

Anh văn chuyên ngành

TN

KHCB

1

2

13/02/2017

 

60 phút

GĐ 11

2

Hóa phân tích

TN

Dược

1

2

 

13/02/2017

60 phút

GĐ 16

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

TL

KHCB

4

3

 

14/02/2017

90 phút

GĐ 16

1

CĐ Dược 4

Marketing dược

TL

Dược

4

2

 

13/02/2017

90 phút

GĐ 16

2

Pháp luật-TCQL Dược

TL

Dược

16

3

14/02/2017

 

90 phút

GĐ 16

3

Bào chế

TN

Dược

2

2

13/02/2017

 

60 phút

GĐ 11

4

Kiểm nghiệm

TL

Dược

10

2

 

13/02/2017

90 phút

GĐ 16

5

Dược lý 2

TN

Dược

1

2

13/02/2017

 

60 phút

GĐ 11

6

Dược lâm sàng

TN

Dược

1

2

13/02/2017

 

60 phút

GĐ 11

 PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên