THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi bảng phân phối giờ học, nghỉ giải lao dành cho đối tượng: CĐ, TCCN tín chỉ, niên chế năm học 2017-2018

THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC

KỂ TỪ NĂM HỌC 2014 - 2015

 

 

 

 

 

 

 

I. Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Thời gian

Tiết

Nghỉ giải lao

Đối tượng

Ghi chú

Từ

Đến

(phút)

1

7h00

7h50

1

10

Tín chỉ
năm 2,3

GV tự điều phối.

2

8h00

8h50

2

10

3

9h00

9h50

3

10

4

10h00

10h50

4

 

5

7h00

7h45

1

5

Niên chế +
Tín chỉ năm 1

Bấm chuông vào, ra theo niên chế

6

7h50

8h35

2

5

7

8h40

9h25

3

15

8

9h40

10h25

4

5

9

10h30

11h15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Thời gian

Tiết

Nghỉ giải lao

Đối tượng

Ghi chú

Từ

Đến

(phút)

1

13h30

14h20

6

0

Tín chỉ
năm 2,3

GV tự điều phối

2

14h20

15h10

7

10

GV tự điều phối

3

15h20

16h10

8

0

GV tự điều phối

4

16h10

17h00

9

10

GV tự điều phối

5

13h30

14h15

6

10

Niên chế +
Tín chỉ năm 1

Bấm chuông vào, ra theo niên chế

6

14h25

15h10

7

10

7

15h20

16h05

8

10

8

16h15

17h00

9

10

 

 

 

 

 

 

 

II. Buổi tối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Thời gian

Tiết

Nghỉ giải lao

Đối tượng

Ghi chú

Từ

Đến

(phút)

1

17h10

18h00

11

0

Tín chỉ
năm 2,3

GV tự điều phối

2

18h00

18h50

12

0

3

18h50

19h40

13

0

4

19h40

20h30

14

 

5

17h10

17h55

11

5

Niên chế

6

18h00

18h45

12

5

7

18h50

19h35

13

5

8

19h40

20h25

14

 

9

17h30

18h15

11

0

 Tín chỉ năm 1

10

1815

19h00

12

0

11

19h00

19h45

13

0

12

19h45

20h30

14

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên