THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi sơ đồ học phần tiên quyết các học phần theo kế hoạch đào tạo Cao đẳng tín chỉ năm 2016. Bao gồm các ngành sau: Dược học, Điều Dưỡng, Hộ sinh, Xét nghiệm

Dược học

Hộ sinh

Điều dưỡng

Xét nghiệm

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên