THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo thông báo đăng ký và lịch học phần "Nghiệp vụ Dược", Đối tượng: Cao đẳng Dươc 5 và "Thực tập tốt nghiệp", Đối tượng: Cao đẳng Hộ sinh 5, Cao đẳng Dươc 5ABC.

1. Học phần đăng ký bổ sung: Phòng Đào tạo đăng ký

- Nghiệp vụ Dược (Cao đẳng Dươc 5); Số tín chỉ: 0; Giảng viên đảm nhận: Nguyễn Thị Lộc Hải; Số tiết học: 4 tiết

- Thực tập tốt nghiệp (Cao đẳng Dươc 5ABC); Số tín chỉ: 4

- Thực tập tốt nghiệp (Cao đẳng Hộ sinh 5); Số tín chỉ: 4

2. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ:

- Về việc đăng ký học phần: Th. Trinh (Phòng Đào tạo). Hạn cuối phản hồi đến hết ngày 11/05/2018

- Về kế hoạch và lịch đi thực tập tốt nghiệp: Liên hệ C.Trang: 01227574329 (Giáo vụ Khoa Dược) đối với CĐ Dược 5; Th.Thượng đối với CĐ Hộ sinh 5

3. Đề nghị sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành kế hoạch và lịch học.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên