THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đổi giảng đường thi học kỳ I năm học 2016-2017 đến sinh viên nhóm học phần Dược liệu - Nhóm 1, 2, Đối tượng: CĐ Dược 5

Môn thi: Dược liệu - Nhóm 1, 2

Đối tượng: Cao đẳng Dược 5

Ngày thi: Lúc 15h30 thứ tư ngày 04/01/2017

Giảng đường thi: Hội trường I chuyển sang Giảng đường C19

Đề nghị: Sinh viên đi thi đúng giảng đường đã thông báo

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên