THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đổi nhóm học phần các sinh viên trùng lịch học đối với học phần "Hướng dẫn thực tế tốt nghiệp" và "Kỹ năng giao tiếp bán hàng", Đối tượng: Cao đẳng Dược 5

- Học phần thay đổi nhóm: "Hướng dẫn thực tế tốt nghiệp"

- Đối tượng: Cao đẳng Dược 5

- Đề nghị sinh viên kiểm tra lịch học và nghiêm chỉnh chấp hành lịch học.

- Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên