THÔNG BÁO
Kính mời lớp trưởng các Ngành/Khối/Lớp sau: CĐĐD 12, CĐ XN 7, CĐ Dược 7, CĐ HS 7 đúng 10h45 ngày 12.12.2017 (thứ 3) đến tại Phòng TT Lý (Khu C) tiến hành họp.

Thành phần tham dự: Lớp trưởng các lớp các Ngành/Khối/Lớp sau: CĐĐD 12, CĐ XN 7, CĐ Dược 7, CĐ HS 7

Thời gian: Vào lúc 10h45 (thứ ba) ngày 12.12.2017.

Địa điểm họp: Phòng TT Lý (Khu C)

Đề nghị lớp trưởng các lớp nghiêm chỉnh chấp hành thông báo, đi đúng thời gian quy định.

 

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên