THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo hủy các nhóm học phần Lý luận chính trị 1 và Giáo dục thể chất, Học kỳ II năm học 2017-2018; Đối tượng: CĐHS 7, CĐDS 7FD đến giảng viên và HS-SV.

Phòng Đào tạo kính gửi thông báo hủy các nhóm học phần Lý luận chính trị 1 và Giáo dục thể chất, Học kỳ II năm học 2017-2018; Đối tượng: CĐHS 7, CĐDS 7FD đến giảng viên và HS-SV.

- Đối tượng ảnh hưởng: CĐHS 7, CĐDS 7FD

- Học kỳ ảnh hưởng: Học kỳ II năm học 2017-2018

- Lý do hủy học phần: Số lượng HS-SV đăng ký không đủ điều kiện mở nhóm lớp học phần (SV xếp hạng học tập yếu phải hủy học phần).

- Nhóm học phần phải hủy:

+ Lý luận chính trị 1 - Nhóm 1 - HS 7

+ Giáo dục thể chất - Nhóm 9 - HS 7

+ Giáo dục thể chất - Nhóm 4 - DS 7D

+ Giáo dục thể chất - Nhóm 6 - DS 7F

- Hướng xử lý:

+ Phòng Đào tạo sẽ bố trí các HS-SV nằm trong các học phần hủy vào các lớp học phần khác cùng học phần để các HS-SV không bị trùng lịch học.

+ Bảo lưu kết quả học tập đã theo học các lớp học phần đã hủy mà HS-SV theo học đến nhóm lớp học phần mới tính từ ngày 20/3/2018.

- Đề nghị:

+ HS-SV đăng nhập PM kiểm tra lịch học mới sau khi đã chuyển nhóm lớp học phần trên và nghiêm chỉnh chấp hành lịch học.

- Mọi thắc mắc HS-SV liên hệ GVCN báo về Phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên