THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ I năm học 2018 - 2019, Khối Cao đẳng, Trung cấp (tín chỉ).

1. Đối tượng đăng ký: Cao đẳng (Tín chỉ), Trung cấp (Tín chỉ)

2. Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ I năm học 2018-2019 (kèm lịch học tín chỉ): Tải file tại đây>> (File gồm 2 sheet: Lịch học và Kế hoạch ngày mở lớp đăng ký)

Thời gian đăng ký: Mở lớp nhóm học phần từ sau 9h00-10h00 theo file kế hoạch trên; Đóng lớp nhóm học phần trước 23h00 theo file kế hoạch trên.

3. Những lưu ý khi đăng ký học phần:

@Đối với Cao đẳng:

+ CĐĐD 11ABC: Đăng ký theo lớp sinh hoạt. (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm học phần theo lớp sinh hoạt lớp học phần).

+ CĐĐD 12: Đăng ký theo lớp sinh hoạt. (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm học phần theo lớp sinh hoạt lớp học phần).

 + CĐDS 6:

                  * Đối với học phần lý thuyết: Đăng ký nhóm học phần theo lớp sinh hoạt.(Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm học phần lý thuyết sẽ bị hủy khỏi lớp học phần).

                  * Đối với học phần thực hành: Đăng ký nhóm học phần theo lớp sinh hoạt với nguyên tắc (DS 6A: Có thể đăng ký nhóm học phần thực hành từ nhóm 1 đến nhóm 4; DS 6B: Có thể đăng ký nhóm học phần thực hành từ nhóm 5 đến nhóm 9; DS 6C: Có thể đăng ký nhóm học phần thực hành từ nhóm 10 đến nhóm 14;) (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm học phần thực hành theo lớp sinh hoạt sẽ bị hủy khỏi lớp học phần).

+ CĐDS 7:

                  * Đối với học phần lý thuyết: Đăng ký nhóm học phần theo lớp sinh hoạt.(Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm học phần lý thuyết sẽ bị hủy khỏi lớp học phần).

                  * Đối với học phần thực hành: Đăng ký nhóm học phần theo lớp sinh hoạt với nguyên tắc (DS 7AB Có thể đăng ký nhóm học phần thực hành từ nhóm 1 đến nhóm 6; DS 7CD: Có thể đăng ký nhóm học phần thực hành từ nhóm 7 đến nhóm 12; DS 7EF: Có thể đăng ký nhóm học phần thực hành từ nhóm 13 đến nhóm 18; DS 7GH: Có thể đăng ký nhóm học phần thực hành từ nhóm 19 đến nhóm 24).(Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm học phần lý thuyết sẽ bị hủy khỏi lớp học phần).

 + CĐHS 6: Đăng ký theo lớp sinh hoạt. (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm học phần theo lớp sinh hoạt lớp học phần).

+ CĐHS 7: Đăng ký theo lớp sinh hoạt. (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm học phần theo lớp sinh hoạt lớp học phần).

 + CĐXN 6: Đăng ký theo lớp sinh hoạt. (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm học phần theo lớp sinh hoạt lớp học phần).

+ CĐXN 7: Đăng ký theo lớp sinh hoạt. (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm học phần theo lớp sinh hoạt lớp học phần).

@Đối với Trung cấp:

+ YHCT 20: Đăng ký theo lớp sinh hoạt. (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm học phần theo lớp sinh hoạt lớp học phần). 

6. Đối với HS-SV đăng ký học lại, học cải thiện..: Kiểm tra lịch học trên và đăng ký vào nhóm lớp học phần không trùng lịch học phần đã đăng ký.

7. Hướng dẫn sử dụng phần mềm dành cho sinh viên: Tải file tại đây>

8. Phân phối thời gian tiết học (tín chỉ và niên chế): Tải file tại đây>>

9. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ: Cố vấn học tập (Giáo viên chủ nhiệm) của mỗi lớp tập hợp tất cả ý kiến gửi đến phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên