THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2016-2017, Đối tượng: Cao đẳng Dược 4, 5, 6; Cao đẳng Hộ sinh 5,6, Cao đẳng Điều dưỡng 11, Cao đẳng Xét nghiệm 6.

 * Đối tượng đăng ký: Cao đẳng Dược 4, 5, 6; Cao đẳng Hộ sinh 5, 6; Cao đẳng Điều dưỡng 11, Cao đẳng Xét nghiệm 6

  * Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ II năm học 2016-2017 (kèm lịch học tín chỉ): Tại đây>>
- Thời gian đăng ký: Mở lớp nhóm học phần từ sau 9h00 theo file kế hoạch trên; Đóng lớp nhóm học phần trước 23h00 theo file kế hoạch trên.

* Sơ đồ học phần tiên quyết: Tại đây>>

 * Những lưu ý khi đăng ký học phần:
- Sinh viên phải kiểm tra học phần tiên quyết: Có đủ điều kiện để đăng ký học tiếp học phần của học kỳ II năm học 2016-2017 hay không?. Chi tiết hướng dẫn Tại đây>> (Lưu ý: Đối với những sinh viên đủ điều kiện thi Lần 2 học kỳ I năm học 2016-2017 mà bị tiên quyết không đăng ký được ở học kỳ này thì phải hoàn thành đợt thi Lần 2 (dự kiến thi sẽ có lịch thi cụ thể sau) và có kết quả mới tiến hành lên phòng Đào tạo xử lý đăng ký những học phần thiếu trong học kỳ này)
- Đối với những sinh viên xếp hạng học tập “Yếu”: Số tín chỉ được đăng ký ở học kỳ này từ 12 tín chỉ đến 14 tín chỉ. Danh sách cập nhật sinh viên xếp hạng Yếu sẽ công bố sau.

- Sinh viên đăng ký hủy học phần: Đăng ký ở Cố vấn học tập (Giáo viên chủ nhiệm) tập hợp gửi về phòng Đào tạo.
- Kiểm tra lịch đăng ký học có trùng lịch hay không:  Tại đây>>
- Đối với sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm và học vượt: Thực hiện các bước sau
                    B1: Kiểm tra lịch học của học phần cải thiện (học lại) của lịch tín chỉ có trùng với lịch đã đăng ký học kỳ này hay không?
                    B2: Viết đơn theo mẫu (Học cải thiện, học lại:Tại đây>> , Học vượt: Tại đây>>); điền đầy đủ thông tin. Ghi rõ nội dung lý do (học lại hoặc học cải thiện hoặc học vượt).
                    B3: Trình cố vấn học tập (hoặc GVCN) đồng ý ký xác nhận học cải thiện, học lại và học vượt
                    B4: Nộp tiền học cải thiện, học lại tại phòng Kế hoạch tài chính.
                  
B5: Sau đó nộp lại đơn đăng ký tại phòng Đào tạo (Thầy Trinh). Hạn cuối nộp đơn là đến hết ngày 22/02/2017.

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm dành cho sinh viên: Tại đây>

- Phân phối thời gian tiết học (tín chỉ và niên chế): Tại đây>>

* Mọi thắc mắc liên hệ:
Cố vấn học tập (Giáo viên chủ nhiệm) của mỗi lớp tập hợp tất cả ý kiến gửi đến phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên