THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018, Khối Cao đẳng, Trung cấp (tín chỉ).

 

1. Đối tượng đăng ký: Cao đẳng, Trung cấp (Tín chỉ)

2. Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ I năm học 2017-2018 (kèm lịch học tín chỉ): Tải file tại đây>> (File gồm 2 sheet: Lịch học và Kế hoạch ngày mở lớp đăng ký)

- Đối với sinh viên năm 1:

+ CĐ ĐD 12:

                 * Những SV đăng ký học phần lý thuyết nhóm 1, 2, 3 chỉ có thể đăng ký tiếp học phần thực hành từ nhóm 1 đến 9 (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm học phần thực hành so với lý thuyết sẽ bị hủy khỏi lớp học phần).

                 * Những SV đăng ký học phần lý thuyết nhóm 4, 5 chỉ có thể đăng ký tiếp học phần thực hành từ nhóm 10 đến 16 (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm học phần thực hành so với lý thuyết sẽ bị hủy khỏi lớp học phần).

                 * Những SV đăng ký học lớp Nhật: Đăng ký bình thường vào các nhóm lớp học phần Nhật (Lưu ý: Những sinh viên nào không thuộc lớp Nhật thì không đăng ký vào lớp học phần này)

                 * Đối với học Giáo dục quốc phòng - An ninh 2, 3: Đăng ký theo lớp sinh hoạt (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm học phần theo lớp sinh hoạt sẽ bị hủy khỏi lớp học phần).

+ CĐDS 7:

                * Đăng ký nhóm lớp học phần lý thuyết theo lớp sinh hoạt của mỗi lớp (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm sinh hoạt sẽ bị hủy khỏi lớp học phần).

                * Đối với học phần thực hành:

                                        @ Nhóm lớp sinh hoạt AB chỉ có thể đăng ký từ nhóm 1 đến nhóm 6 (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm sinh hoạt sẽ bị hủy khỏi lớp học phần).

                                        @ Nhóm lớp sinh hoạt CD chỉ có thể đăng ký từ nhóm 7 đến nhóm 12 (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm sinh hoạt sẽ bị hủy khỏi lớp học phần).

                                        @ Nhóm lớp sinh hoạt EF chỉ có thể đăng ký từ nhóm 13 đến nhóm 18 (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm sinh hoạt sẽ bị hủy khỏi lớp học phần).

                                        @ Nhóm lớp sinh hoạt GH chỉ có thể đăng ký từ nhóm 19 đến nhóm 24 (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm sinh hoạt sẽ bị hủy khỏi lớp học phần).

+ CĐ XN 7, CĐ HS 7: Sinh viên đăng ký nhóm học phần theo đúng lớp sinh hoạt để tránh trùng lịch học (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm sinh hoạt sẽ bị hủy khỏi lớp học phần).

- Đối với sinh viên năm 2 (CĐĐD 11, CĐ Dược 6, CĐ XN 6, CĐ HS 6): Sinh viên đăng ký nhóm học phần theo đúng lớp sinh hoạt để tránh trùng lịch học(Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm sinh hoạt sẽ bị hủy khỏi lớp học phần).

- Đối với sinh viên năm 3 (CĐ Dược 5, CĐ Hộ sinh 5): Đăng ký bình thường theo nhóm lớp học phần mà mình mong muốn và Không đăng ký vào nhóm học phần của lóp CĐ ĐD 11, CĐ Dược 6, CĐ XN 6 , CĐ HS 6 (Lưu ý: Những sinh viên nào cố tình đăng ký lệch nhóm sinh hoạt sẽ bị hủy khỏi lớp học phần).

- Thời gian đăng ký: Mở lớp nhóm học phần từ sau 9h00-10h00 theo file kế hoạch trên; Đóng lớp nhóm học phần trước 23h00 theo file kế hoạch trên.

3. Sơ đồ học phần tiên quyết: 

- Năm II và Năm III: Tại đây>>

- Năm I cập nhật sau

4. Những lưu ý khi đăng ký học phần:

- Sinh viên phải kiểm tra học phần tiên quyết: Có đủ điều kiện để đăng ký học tiếp học phần của học kỳ I năm học 2017-2018 hay không?. Chi tiết hướng dẫn Tại đây>> 
- Kiểm tra lịch đăng ký học có trùng lịch hay không:  Tại đây>>
- Đối với sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm và học vượt: Thực hiện các bước sau
                    B1: Kiểm tra lịch học của học phần cải thiện (học lại) của lịch tín chỉ có trùng với lịch đã đăng ký học kỳ này hay không?
                    B2: Viết đơn theo mẫu (Học cải thiện, học lại:Tại đây>> , Học vượt: Tại đây>>); điền đầy đủ thông tin. Ghi rõ nội dung lý do (học lại hoặc học cải thiện hoặc học vượt).
                    B3: Trình cố vấn học tập (hoặc GVCN) đồng ý ký xác nhận học cải thiện, học lại và học vượt
                    B4: Nộp tiền học cải thiện, học lại tại phòng Kế hoạch tài chính. 
                    
B5: Sau đó nộp lại đơn đăng ký tại phòng Đào tạo (Thầy Trinh). Hạn cuối nộp đơn là đến hết ngày 26/01/2018.

5. Hướng dẫn sử dụng phần mềm dành cho sinh viên:
 Tải file tại đây>

6. Phân phối thời gian tiết học (tín chỉ và niên chế):
 Tải file tại đây>>


7. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ: Cố vấn học tập (Giáo viên chủ nhiệm) của mỗi lớp tập hợp tất cả ý kiến gửi đến phòng Đào tạo.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên