THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi lịch học Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 - Nhóm 2 - N1.ĐD 12 và Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 - Nhóm 4 - N3.ĐD 12, học kỳ II năm học 2017-2018

Tuần học: Tuần 44 (02/07 -> 08/07/2018) và Tuần 45 (09/07 -> 15/07/2018)

Học kỳ ảnh hưởng: Học kỳ II năm học 2017-2018

Nhóm học phần:

- Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 - Nhóm 2 - N1.ĐD 12

- Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 - Nhóm 4 - N3.ĐD 12

Đề nghị: Sinh viên đăng nhập vào phần mềm xem lịch học và nghiêm chỉnh chấp hành lịch học

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên