THÔNG BÁO
Nhà trường Thông báo toàn thể học sinh sinh viên Nhà trường (kể cả lâm sàng và buổi tối) nghỉ học ngày 07/11/2017 (Thứ 3)

Nhà trường Thông báo toàn thể học sinh sinh viên Nhà trường (kể cả lâm sàng và buổi tối) nghỉ học ngày 07/11/2017 (Thứ 3)


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên