THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi đến giảng viên, sinh viên thông báo bảo trì website tín chỉ. Trong khoảng thời gian bảo trì mọi hoạt động sử dụng phần mềm tín chỉ điều ngưng hoạt động.

Thời gian bảo trì website tín chỉ: Từ 15h00 ngày 11/11/2016 đến hết ngày 13/11/2016

Phòng Đào tạo kính thông báo để Giảng viên, Sinh viên được biết để chủ động trong hoạt động học tập những ngày trên nếu đăng nhập không được website tín chỉ.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên