THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo thay đổi lịch học và hủy một số nhóm học phần Lý luận chính trị 2; Học kỳ I năm học 2018-2019; Đối tượng ảnh hưởng: CĐ DS 7, CĐ HS 7, CĐ XN 7, CĐ ĐD 12

- Đối tượng ảnh hưởng: CĐ DS 7, CĐ HS 7, CĐ XN 7, CĐ ĐD 12

- Lý do hủy: Không đủ số lượng mở lớp học phần.

- Biện pháp xử lý SV ở các nhóm học phần bị hủy: Nhà trường bố trí lại các tất cả SV các nhóm học phần Lý luận chính trị 2 bị hủy. SV lưu ý xem lịch học hàng tuần trên phần mềm để đảm bảo tiết học.

- Các nhóm học phần hủy: 

           + Lý luận chính trị 2 - Nhóm 11 - N3.ĐD 12C

           + Lý luận chính trị 2 - Nhóm 13 - N5.ĐD 12E

           + Lý luận chính trị 2 - Nhóm 16 - HS 7

           + Lý luận chính trị 2 - Nhóm 2 - DS 7B

           + Lý luận chính trị 2 - Nhóm 4 - DS 7D

           + Lý luận chính trị 2 - Nhóm 6 - DS 7F

           + Lý luận chính trị 2 - Nhóm 8 - DS 7H

- Thời gian thực hiện thời khóa biếu mới đối với học phần Lý luận chính trị 2: Bắt đầu từ tuần 4 từ ngày 24.09.2018

- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ cố vấn học tập tập hợp gửi về phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO

 


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên