THÔNG BÁO
Bộ phận ĐBCLGD kính gửi đến giảng viên, sinh viên đang giảng dạy, học tập ở các lớp học phần về việc "Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2017-2018"
Căn cứ thông báo "Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018, Khối Cao đẳng, Trung cấp (tín chỉ)" đưa ngày 19.01.2018. Nay được sự thông nhất về lịch học và số nhóm học phần của Khoa Y và Phòng Đào tạo có điều chỉnh như sau:
Phòng Đào tạo kính gửi đến sinh viên kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2017-2018, Khối Cao đẳng, Trung cấp (tín chỉ).
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch mở lớp học phần "Kiểm soát nhiễm khuẩn (QĐK2022)", Đối tượng: Cao đẳng Năm II, Năm III
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch mở lớp học phần "Vật lý đại cương và lý sinh (VHO1072)", Đối tượng: Cao đẳng Năm II, Năm III
Phòng Đào tạo kính gửi kế hoạch mở lớp học phần "Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (GDT1023)", Đối tượng: Cao đẳng Dược 4
Căn cứ vào đơn xin mở lớp học phần với số lượng sinh viên đạt yêu cầu theo quy định mở lớp học phần vào năm học 2017-2018. Này Nhà trường tiến hành mở các lớp học phần sau:
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách học sinh - sinh viên bị cấm thi học kỳ I năm học 2017-2018 tính đến ngày 05.01.2018
Phòng Đào tạo nhắc lại lịch thi lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018; Khối Cao đẳng (Niên chế, Tín chỉ), Trung cấp (Tín chỉ)
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Hue Medifol kính gửi lịch thi chứng chỉ Anh văn A2 và chứng chỉ CNTT cơ bản...
Phòng Đào tạo kính gửi "CẢNH BÁO" đến Học sinh sinh viên chú ý tham gia thi chứng chỉ Tin học đúng theo quy định của chuẩn đầu ra....
Kính mời lớp trưởng các Ngành/Khối/Lớp sau: CĐĐD 12, CĐ XN 7, CĐ Dược 7, CĐ HS 7 đúng 10h45 ngày 12.12.2017 (thứ 3) đến tại Phòng TT Lý (Khu C) tiến hành họp.
Phòng Đào tạo kính gửi danh sách học sinh - sinh viên bảo lưu, miễn học, miễn thi năm học 2017-2018
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi học kỳ I năm học 2017-2018; Khối Cao đẳng (Niên chế, tín chỉ); Trung cấp (Tín chỉ) đến học sinh - sinh viên. Lưu ý: Học sinh - Sinh viên (tín chỉ) đăng nhập tại khoản để kiểm tra phòng thi, ngày thi, hình thức thi....
Phòng Đào tạo kính gửi điểm tổng thi lần 2 học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh 2, 3 Năm học 2016-2017, Đối tượng: CĐĐD 11, CĐDS 6, CĐHS 6, CĐXN 7
Nhà trường Thông báo toàn thể học sinh sinh viên (Chính quy và Liên thông) lịch nghỉ học cụ thể như sau:
Nhà trường Thông báo toàn thể học sinh sinh viên Nhà trường (kể cả lâm sàng và buổi tối) nghỉ học ngày 07/11/2017 (Thứ 3)
Phòng Đào tạo kính gửi lịch thi lần 2 học phần Giáo dục quốc phòng, An ninh 2, 3; Năm học 2016-2017; Đối tượng: CĐ ĐD 11, CĐ DS 6, CĐ HS 6, CĐ XN 6
Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp năm 2017
Trường Cao đẳng Y tế Huế phối hợp với trường CĐ Giao thông Vận tải Huế tổ chức lớp học và thi lấy giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho HSSV, cụ thể như sau:

Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên