THÔNG BÁO
Phòng Đào tạo kính gửi thông báo về việc tính điểm kết thúc học phần đối với học phần ghép có lý thuyết và thực hành đến với HS-SV, Đối tượng: Cao đẳng, Trung cấp năm 1 (Chính quy).

Phòng Đào tạo kính gửi thông báo đến với sinh viên năm 1, Khối Cao đẳng, Trung cấp (Tín chỉ) về vấn đề hệ thống phần mềm tín chỉ hiện tại cập nhật sai điểm tổng kết học phần sau khi đã ghép đối với các học phần ghép.

Học kỳ ảnh hường: Học kỳ I năm học 2017-2018

Đối tượng ảnh hưởng: Học sinh - Sinh viên năm 1, Khối Cao đẳng, Trung cấp (Chính quy)

Các học phần tính điểm tổng kết sau khi ghép bị sai:

- Điều dưỡng cơ sở 1 (Lớp ghép điểm) (ĐDC26013)

- Điều dưỡng cơ bản (Lớp ghép điểm) (ĐDC26052)

- Tin học (Lớp ghép điểm) (NTH16162)

Ngoài các học phần trên thì điểm tổng kết các học phần còn lại không có gì thay đổi. Vì vậy Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên được biết trong lúc chờ đợi sự khắc phục. Khi nào khắc phục xong sẽ thông báo đến HS-SV được biết.

Mọi thắc mắc liên hệ Giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp tập hợp gửi về Phòng Đào tạo.

PHÒNG ĐÀO TẠO


Thông báo đã đưa:

Đăng nhập hệ thống
Tài khoản:
Mật khẩu:
Vai trò:
 

 Trang giảng viên